Ibandla lithi libethele ngezikhonkwane zeZwi

0
297
UMBHISHOBHI Chris Thenjwayo we-Full Gospel Church

IBANDLA lizibonga ngokuqinisa kahle izikhonkwane zalo elithi yizona ezenza abazalwane bangaphumeli ngaphandle njengoba bebaningi ojakalise abacuthele izimvu ezisedlelweni likaNkulunkulu.

UMbhishobhi Chris Thenjwayo we-Full Gospel Church (FGC), eMgungundlovu, futhi onguNobhala we-IDAMASA eNingizimu Afrika, uchazele le ngosi ngezikhonkwane ezisebenza ebandleni lakhe njengoba ngeledlule beline-Ebenezer Conference ebisesakhiweni salo eMbali, eMgungundlovu. Echaza uthe ngale ngqungquthela bebeyobonga uNkulunkulu ngokubagcina baze baqede unyaka besalokhu behleli entendeni yesandla saKhe.

“Sizobonga uNkulunkulu ukuthi ube nokwethembeka kithina emuva kokuthi sizethulile sazendlala ubuze bethu phambi kwaKhe savuma neziphambeko kodwa Yena akangasishiya njengoba esigonile. Intshumayelo esiyitholile isiyale ngokuthi siqinise izikhonkwane eziyiZwi likaNkulunkulu neziyimithandazo. Esinye isikhonkwane esimqoka esiyalwe ngaso lapha esokushumayela njengoba safundiswa abaphostoli ukuthi lokho esikuzwile eZwini likaNkulunkulu asingakugcini kithina kodwa sabelana nabanye abantu khona nabo bezozwa ukuthi uNkulunkulu uthini kubona. Sitshelwe ukuthi kunezinto okungamele sizibambele zona thina ngokwethu kodwa okudinga ukuthi sizedlulisele koPhezulu ukuze angenelele asisize,” kushobeke kanje. UDABA OLUGCWELE KUMAFRIKA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here