UJesu uyimpendulo kukho konke, ngaso sonke isikhathi

0
602

NAMHLANJE singamaKristo siqala isonto lokuqala lenkathi yokulindela ukuzalwa kweNkosi yethu uJesu Kristo, lokhu kusitshela ukuba uKhisimusi ususemnyango. Sikumuzwa manje kaKhisimusi.

La masonto amane okulindela ukuzalwa kweNkosi asikhumbuza futhi ukuthi akuhambi kahle kulo mhlaba esiphila kuwo. Kunokuthile okudingeka ukuba kulungiswe kulo mhlaba esiphila kuwo. Mhlawumbe yingoba thina kulo mhlaba uJesu asimbeki phambili ezimpilweni zethu. Ngoba nguyena kuphela oyimpendulo yaleli zwe elonakele.

Isifundo sethu sokuqala esithathwe kuJeremiya uMprofethe (33: 14-16) siyezwa ngendaba yesizwe esonakeleyo. Kubukeka sengathi umlando uyaziphinda lapha. UJeremiya uMprofethe umemezela kumaJuda ukuthi: “Bheka, ziyeza izinsuku, kusho iNkosi, lapho ngiyakugcwalisa isethembiso, engasenza kwabendlu ka-Israel nakwabendlu kaJuda” (33:11).

Yisiphi-ke lesi sethembiso esenziwe yiNkosi? Ukwenza isizwe esilungileyo sendlu kaDavide: “Ngiyakuxhantisa oyiHlumela elilungileyo kuDavide” (Jeremiya 33:15). Lokhu kusobala ukuthi uMprofethe uJeremiya uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoletha olungileyo ophuma endlini yeNkosi uDavide. INTSHUMAYELO EGCWELE KUMAFRIKA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here