Bahlonyiswe ngolwazi olunzulu kwezamabhizinisi ekhempini

0
613
OSOMABHIZINISI abasafufusa abebeyingxenye yohlelo iGlobal Entrepreneurship Boot Camp.

BAHLOMULE ngolwazi olunzulu lwezamabhizinisi osomabhzinisi abasafufusa abebeyingxenye yohlelo lokubalolonga, i-Global Entrepreneurship Boot Camp, ebihlelwe inhlangano iYachichima Marketing Solutions ngokubambisana ne-Esayidi TVET College.

Lolu qeqesho oluthathe izinsuku eziyisihlanu lwenziwe emagcekeni esikhungo i-Esayidi TVET kanti kuvele ukuthi inhlosongqangi yalo ukukhulisa nokucobelela ngolwazi osomabhizinisi abancane ikakhulukazi abavela ezindaweni zasemaphandleni nasemalokishini. Osomabhizinisi abasafufusa abebemenyelwe kulolu qeqesho abavela ePort Shepstone nasezindaweni ezakhelene nale ndawo.

UNkk Phumi Bohlela, onguSihlalo weYachichima, uthe okuyikhona okuseqhulwini kubona ukuqinisekisa ukuthi bafaka igxalaba ngenhloso yokufukula osomabhizinisi abancane ikakhulukazi ngokubahlomisa ngolwazi lwezamabhizinisi asezingeni elihle.

Uthe abayigqugquzeli indaba yosomabhizinisi okuphela iminyaka eminingi bengathuthuki. Uthe: “Sihlose kakhulu ukusebenzisana nabo bonke osomabhizinisi abancane ngenhloso yokubalekelela ukuze bakwazi ukuzuza lokho abakudingayo empilweni yabo. Sifuna ukuqinisekisa ukuthi bahloma ngolwazi olufanele ukuze kuzoba lula ukuthi bakhule.”UDABA OLUGCWELE KUMAFRIKA.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here