Kusezandleni ze-ANC ukubuyisa ukuthula noxolo

0
189

NEDOKWE elibaselwe ebelilokhu ligxabhela ngaphakathi ebhodweni ligcina seligxabha mawala likapakele ngaphandle kwembiza uma umpheki eziba ukuligoqoza ze lihleleke. Iqembu elibusayo kuleli, i-ANC, izithola ibhekene nengwadla efana nokubila kwedokwe okuyekelwe eziko ukuba kuzicishele khona.
Kwabaningi abazisondeze nezinhlangothi ezibovulanayo ngaphakathi kuKhongolose isimo esimanzonzo esiqubuka eNorth West sinenhlese yokuziphindiselelayokuziphindeselela kulabo ababengaboni ngaso linye noNdunankulu wakhona osamisiwe uMnu Supra Mahumapelo. Kwabanye, ngakolunye uhlangothi, babona kungenyekungesinye sezinto ezilindelekile uma kuzofezeka isethembiso sikaMengameli we-ANC uMnu Cyril Ramaphosa sokuthi kuzokhucululwa kwabanukekayo ezenzweni zenkohlakalo. Kuya ngokuthi uyibuka umi ngakuliphi icala lomngcele oklaya phakathi leli qembu eladuma ngokuhola umzabalazo wenkululeko eNingizimu Afrika ngaphambi kokuba lithathe izintambo kuhulumeni ngo-1994.
Nokho uma uphuma obhukwini lwezinhlangothi uzolivuma iqiniso lokuthi wonke lo mbhedukazwe usukela epolitikini eseyaduma ngokuthi eyezileti. Lolu thuthuva oseluphendule isifundazwe iNorth West indawo engabuseki lwabhakwa khona ngaphakathi kule nhlangano ngokuthi kuqale imikhuba yokukhetha iphela emasini ngokuthi ubani ofanelwe ukuba ilungu legatsha noma ngubani okumele avinjelwe ngaphandle.
Nezingqapheli zingakhuluma zize zikhihlize amagwebu, kodwa okuyikho okungaqhelile eqinisweni ukuthi selokhu kudlule ingqungquthela ye-ANC ebise-Nasrec, eGoli, ngoDisemba odlule kunezifundazwe lapho umsebenzi kahulumeni usukhubazeke ngale ndlela yokuthi izidingo zomphakathi ziya kubantu ngonyawo lonwabu. Esinye sazo yiyo iNorth West osekufike isikhathi lapho kuba khona abakhipha ulaka olukade beluqumbile.
IKwaZulu-Natal isabukeka isalawuleka kodwa okubi kulesi sifundazwe ukuthi ukusocongwa kwabaholi bepolitiki, ikakhulu bona abe-ANC, akuphezileakumile. Akekho onolwazi ukuthi babulawa ngubani ebabulalelaniabebulalelani. Kodwa isithombe esakhekayo sithi imibango esukela kubhekwe okhethweni lohulumeni basekhaya ngo-2016 kuze kubhekwe ezingqungqutheleni zamagatsha nezifunda ze-ANC, abaholi namalungu aqavile emazingeni aphansi bayabulawa ngokudutshulwa.
Esikubonayo ukuthi bamatasa abaholi ezingeni lesifundazwe, bayehla bayenyuka egameni lokuthi kulungiselelwa ingqungquthela kabusha ngemuva kokuchithwa enkantolo kwemiphumela yenkomfa eyadlula yesifundazwe kodwa kunamalungu asalokhu ekhala ngokushiywa ngaphandle, ethi akushintshe lutho. Kusho ukuthi ingozi ezayo (uma inganqandwa) yomonakalo naKwaZulu-Natal isenkulu ngaphezulu kokubulawa buthule kwamalungu nabaholi ezingeni lezindawo. Nalokhu kubeka ukulawuleka kukahulumeni engcupheni ngaphandle uma ubuholi bungasukuma bulandele ngobuqotho izinkambo zentando yabantu.
Ngokuhosha kwabemithombo yezindaba nase-Eastern Cape uNdunankulu wakhona, uMnu Phumulo Masualle, uhleli lubhojozi. Asilazi ikusasa ukuthi liphetheni ngenhlalo kulesiya sifundazwe.
Okusobala-ke ukuthi uMengameli we-ANC onguMengameli wezwe, uMnu Ramaphosa, nobuholi bakhe kuwo womabili la mazinga bahlalelwe omkhulu umsebenzi wokukhuza ulaka, badale ukubuyisana eqenjini, baphinde baqinisekise ukuthi izenzo zokwephulwa komthetho – eziba amachaphazelo okuqhwishelana ku-ANC – ziyekelwe kwabomthetho nezobulungiswa babhekane nazo.
Kungaba kubi uma lo mdokwe obilayo ungayekwa ugxabhele izinkalo zonke ezweni elavuka ethuneni lobandlululo laba yisibani samaningi emhlabeni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here