Inhlokomo kwamukelwa amalungu amasha e-UCCSA

0
528

INNOCENT NDOSI
KWAMUKELWE amalungu amasha esekethe uMlazi-Lamont ngaphansi kwebandla i-United Congregational Church of Southern Africa (UCCSA) enkonzweni yaleli bandla ebingeledlule eMlazi.
Bangu-12 sebebonke abazalwane ebebethulwa ngenhlokomo njengamalungu aleli sekethe ngalolu suku. Abamukelwe uNkk Sbongile Goba, uMuhle Ndlovu, uNksz Nondumiso Ngcobo,uNksz Lindiwe Ncube, uNkk Wendy Hlongwane, uNkk Babra Wahloli, uMnu Mbongeni Zondo, uNksz Zodwa Dlamini, uNksz Nosisa Dlamini, uNksz Nosipho Makhoba, uNkk Londeka Gumbi noMnu Mthokozisi Hlongwane.
UNobhala waleli sekethe, uNkk Ningi Ngcobo, uthe phakathi kwabebemukelwa kukhona ababuya kabusha, abake bakhonza kodwa ngenxa yezimo bahlehla, abavela kwamanye amahlelo nalabo abebemukela uJesu okusho ukuthi bayaqala ukungena endlini yesonto.
Umholi wesekethe, uMfu Nkosi Khanyile, ubahalaliselile wachaza isinqumo sabo sokujoyina leli bandla njengesibobuhlakani obuphindiwe. Uthe asikho isinqumo esingathathwa isidalwa esingumuntu esinobuhlakani ngaphezulu kokuzisondeza kuMdali wakho konke.
Uthe ukubaluleka kokuzinikela kwabantu kuNkulunkulu kuyavela njalo uma sekufanele kube khona uMfundisi emngcwabeni. Uthe awukho umngcwabo ongaqhubeka kungekho ngisho umfundisi oyedwa okuwuphawu olusobala lokuthi kumqoka kangakanani ukuzisondeza komuntu kuNkulunkulu esadla anhlamvana.
“Ayikho into emqoka ngaphezulu kokuba umuntu ngamunye azisondeze kuNkulunkulu esaphila. Uyabona uma wenze kanjalo nginesiqiniseko esiphelele sokuthi impilo yakho ihamba ngokwecebo likaNkulunkulu,” usho kanje.
Esekhuluma esebhekise kulaba ebebemukelwa, ubanxuse ukuba basebenze ngokuzikhandla ngaso sonke isikhathi futhi kubonakale ukuthi kukhona abantu abasha abajoyine ibandla.
Ubadonse ngendlebe wabatshela ukuthi bangalinge bacabange ukuthi ebandleni likaNkulunkulu ikwamachangca lapho kwenziwa noma ikanjani nanoma ingasiphi isikhathi umuntu asithandayo. Uthe ebandleni kunemithetho, inqubomgomo nosikompilo lwakhona okumele kulandelwe.
Uthe: “Ningacabangi ukuthi uma nifuna ukungezi enkonzweni niyovele nenze kanjalo maqede kungabi ndaba zalutho. Ayikho into enjengaleyo ebandleni likaNkulunkulu. Empeleni isizathu esimqoka kakhulu okumele siholele ekutheni umuntu angayi enkonzweni ngeSonto.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here