Awulungiswe umlando womuzi waseSiklebheni

0
604

Mhleli,
NGICELA ungiphe isikhala kawelakho ngilungise iphutha eselijwayele ukwenziwa oSomlando bakithi kanye nendlunkulu uqobo mayelana nesigodlo saseSiklebheni esasisendaweni yasemaZimeleni, engxenyeni engaseDlangubo. Namhlanje indawo okwakwakhiwe kuyo lesi sigodlo isiyisigodi esaziwa ngakho ukuthi iseSiklebheni.
Osomlando abaningi uma bekhuluma ngalesiya sigodlo bathi kwakungesenkosi uJama kaNdaba. NeSilo Samabandla kade kunomcimbi wokuvulwa komuzi weSilo uShaka wakwaBulawayo eDlangubo eminyakeni edlule, sisika elijikayo ngokunotha kwendawo yasesifundeni i-King Cetshwayo, ngezindawo zomlando sakuveza ukuthi emaZimeleni kunesigodlo senkosi uJama. Saze saphawula ukuthi inkosi uSenzangakhona kaJama ihlangane nondlunkulu wayo uNandi (umaMhlongo) ozala iSilo uShaka bekhona laphaya eDlangubo inkosi eyabe isengumfana yeluse izinkomo zikayise, isukela kuso lesi sigodlo saseSiklebheni esikuleya ndawo.
NoSomlando uJabulani Maphalala kwelinye lamaphephandaba abhala kulo ezomlando uke wabhala ukuthi inkosi uSenzangakhona yahlangana nondlunkulu uNandi eDlangubo, inkosi isengumntwana yelusile isuka emzini kayise eSiklebheni. Waze wathi undlunkulu uNandi ubonwa umntwana wenkosi yakwaZulu nje wayehamba nezintombi zakubo eLangeni behambise umbondo emzini kadadewabo owagana inkosi uLanga wakwaMthiyane, kwaSokhulu nofike khona wazala inkosi uNqoboka. Ngike ngabhala ephephandabeni okubhala kulo uSomlando uMaphalala ngiphonsa inselelo koSomlando nendlunkulu ukuba ke kulungiswe umlando ngalesi sigodlo. Umngani wami omkhulu, uPhila Mthethwa kulo leli lakho Mhleli, emasontweni edlule kweminye yemibhalo yakhe naye usike elijikayo ngawo lo muzi waseSiklebeni, eDlangubo naye esawukhomba ukuba wakhiwa inkosi uJama.
Mhleli, ngithanda ukuzwakalisa ukuphikisana kwami nale mibono engenhla. Okokuqala isigodlo saseSiklebheni asakhiwanga inkosi uJama kodwa sakhiwe indodana yaso inkosi uSenzangakhona futhi esakha eMakhosini, ngaseBabanango. Wakhe lesi sigodlo esekhulelise umntwana waseLangeni uNdlunkulu uNandi. Wamkhulelisa bedlala amahlaya endlela beficana ehlane lapho ayeluse khona okaJama khona laphaya eMakhosini, okwakuyindawo yesizwe sakwaZulu, hayi samaZulu. Isigodlo sakhe usiqambe wathi iseSiklebheni ngoba nje eseklebheze intombazane ingamganile. Indawo yaseDlangubo isizwe sakwaZulu sisazinze eBabanango, koMakhosini yabe ingaphansi kwesizwe sakwaQwabe, nesabe sisazimele singakakhonzi kwaZulu. Futhi sasinamandla angaphezulu kwesakwaZulu. Inkosi uJama yayingakha kanjani-ke endaweni yesinye isizwe futhi esikhulu kunesakhe? Leya ndawo yakwaQwabe amaZimela wona ayithole ngesikhathi sekungenelele abamhlophe ekubusweni kwezwe lakwaZulu, sekuyibo abasika imingcele yezizwe ngokuthanda kwabo.
ISilo uShaka esakhe lesiya sigodlo saseSiklebheni esiseDlangubo. Eqinisweni iSilo sibuthe ibutho elisha saliqamba sathi Isiklebhe. Isilo sakhe lesi sigodlo kulandela ukuthi sesehlule inkosi yakwaQwabe uPhakathwayo isizwe sakhe sase sithela ngaphansi kukaZulu. Ngalokho nezwe lakwaQwabe leli esiliphethwe amaZimela lase liwela emingceleni emisha yombuso wesizwe samaZulu esabe sesakhiwe iLembe sisuka ekubeni isizwe sakwaZulu. Lokho kwase kuchaza ukuthi umuzi waseSiklebheni usuvuka kabusha endaweni entsha. ISilo uShaka sibuye sabutha ibutho uFasimba nesalakhela umuzi walo enyakatho mpumalanga yeDlangubo. Nomuzi waleli butho ugcine usubizwa ngoFasimba. Kule ndawo obuwakhiwe kuso sekuyisigodi uFasimba nesingaphansi kwenkosi uHlanganani Biyela kwaMpukane. Ibutho uMkhandlwini nomuzi walo elakhelwa wona olaphaya ezweni lenkosi uPhiwayinkosi Biyela, Obuka, nawo wagcina waziwa ngokuthi iseMkhandlwini, nanamhlanje osekuligama lesigodi.
Ngicabanga ukuthi incazelo yami izobelapha abaningi, abangelaphekanga ngiyocela kuvulwe inkundla yesithangami lapho singoSomlando, abaNtwana siyohlangana khona kuxoxwe umlando kucotshelelwane, kulungiswe imilando ehlanezekile.
Ngiyaphinda sengiphetha ngithi Inkosi uSenzangakhona ihlangane nondlunkulu wayo yeluse izinkomo emathafeni omfula uMkhumbane, eMakhosini hhayi eDlangubo. Futhi yabe iphuma emzini kayise kwaNobamba hhayi eSiklebheni. ISiklebhe sokuqala sakhiwe nguye okaJama eMakhosini, lesi Siklebhe saseDlangubo sakhiwe indodana yakhe okuyiSilo uShaka.

NguSenzo Maswidi kaKhakhayi Mbatha
Oquluse kwaSanguye, eMthonjaneni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here