Kuqopheke umlando iSilo Samabandla sithweswa imiyezane yobudokotela kuhlonishwa iqhaza laso emphakathini.

0
325

UKUHLONISHWA ngeziqu zobudokotela ekusebenzeleni isizwe kweSilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu, kuyisinyathelo esinqala esiphawula ukuzinikela kweNgonyama impilo yayo yonke igxile ekwenzeni ngcono impilo yabantu baKwaZulu-Natal naseNingizimu Afrika.
Ngalesi senzo, amagalelo eSilo athola ukubonwa ngeso elehlukile kubantu kanti nomsebenzi omuhle walowo ohlonishwayo uya ngokuya unakeka. Kodwa okumqoka kakhulu, ngenxa yesihlalo asuke ekuso lowo ohlonishwayo, umsebenzi abongwa ngawo uba semehlweni abantu.
Ngaleyo ndlela, ukuhlonishwa koNgangezwe lakhe namuhla kungukuqopheka emlandweni kwamagalelo akhe esizweni nasekushintsheni izimpilo zabantu. Egameni likaMengameli wezwe, sifisa ukuthokoza noNgangezwe lakhe ngokuvuma ukwamukela lokhu kuhlonishwa.
Siphinde sishayele ihlombe ubuholi beBayede Foundation Trust nabo bonke abesilisa nabesifazane abaphakamise ukuthi iNyuvesi yaseZululand yenze lolu phawu lokuhlonipha umholi onohlonze, hhayi ngesihlalo kuphela, ngezenzo esintwini. Sibongela le Nyuvesi ngesinqumo sokuhlonipha isandla esithuthukisa siphulukise izimpilo ebuphofini.
Ukuvuka kwe-Afrika siyakubona kwenzeka phambi kwethu nsuku zonke, phezu kwazo zonke izinto ezimbi ezimataniswa naleli zwekazi lethu. Esifubeni sempi yokuvuselelwa kwe-Afrika kukhona abesilisa nabesifazane abanesibindi sokumela lokho okungaguqula inyathuko yomlando.
Indodana yakulesi sifundazwe, uDkt Pixley kaSeme, yakhuluma ngesizukulwane esifuna ukubona ubukhosi nohulumeni bengenakungqubuzana kepha bebambisene ohlelweni lwentando yabantu. Le ndlela idinga ukuba sivule amehlo uma kuza kwezendabuko nenjula yolwazi lazo, bese siyongena ekusaseni elisamukelayo sonke.
Izigameko zokunqoba kwamakhosi nezindlovukazi zase-Afrika ziyaziwa, ikakhulu uholo nobuqhawe bokulwa banqobe izimpi ngesikhathi bebangiswa izwe lobabamkhulu. Siyakuqaphela ukuthi lezi zenzo zobuqhawe ezaguqula izimpilo kubantu zigcina zikhohlakele noma zibekwe eceleni emlandweni nasemiqondweni. Njengohulumeni kuyasithokozisa ukuthi imisebenzi emihle yeSilo ihlonishwa sisaphila.
Ekhuluma emcimbini wokugubha iminyaka engu-50 kwazalwa oNgangezwe lakhe, uMengameli wokuqala wabantu kuleli uMnu Nelson Mandela waqhakambisa iqhaza leSilo njengomholi omele ukuthula noxolo.
UMadiba wathi: “Bayede, ngizizwa ngihloniphekile ukuba nenkosi efana nawe. Nginesiqiniseko sokuthi nabanye bazizwa kanjalo eNingizimu Afrika.”
Waqhuba wathi: “Selokhu kwathi nhlo Inkosi yethu iyizwi elikhuluma into eyodwa nomkhankaseli wokuthula nobumbano. Yilokhu kuzinikela ekushumayeleni ukuthula osekulethe uxolo esifundazweni KwaZulu-Natal.”
Njengendlela yokugubha iminyaka eyikhulu selokhu kwazalwa uMandela, siyathokoza kuNgangezwe lakhe ngokungapheli amandla ekugqugquzeleni ubumbano esizweni sakhe nokuhlalisana ngokuthula. Le mizamo ayigcini nje lapha, kodwa nase-Afrika yonkana iqhaza liyaziwa. Ngeke sakhohlwa ukusukuma kweSilo sikhuza umuga wokuhlaselwa kwabokufika kuleli, lapho sashaya phansi sathi ngeke sivume ichilo elinje lenzeke ngokucasha ngegama laso.
S’thuli sikaNdaba, ekuhlonipheni wena sihlonipha nabahamba phambi kwethu ekwakheni isizwe. Osukwini olufana nalolu sengathi sibona amakhosi uJama, uSenzangakhona, uMpande, uCetshwayo noDinuzulu bephuphuma ukuziqhenya ngokuthi umsebenzi wakho uthinte isizwe ngale ndlela.
KwaDukuza siyalibona iLembe eleqa amanye amalembe ngokukhalipha, lisina noMbelebele ngoba inkonyane kaNdaba iklonyeliswa yisizwe ngobuqhawe bemisebenzi yayo ebonakalayo.
Siyazibona iziNdlovukazi oMkabayi kaJama noNandi behamba bezishaya izifuba nakhu impande kaZulu ilokhu ithele njalo izithelo ezinhle.
Namuhla sivukwa usinga kuthi asigiye nakhu sizwa iNgonyama uCetshwayo noSuthu behlokoma ehlathini lasoNgoye ngoba wonke uZulu namuhla uyaqheliswa njengaleyo nkathi eguqisa isitha empini yaseSandlwana.
Ngawe, Hlanga Lomhlabathi, namhlanje siklomelisa amaqhawe abumba isizwe sakho afana noMnyamana kaNgqengelele, onoZishada kamaQhoboza, oLugaju kaMatomela, noBhambatha kaMancinza.

Bakwethu, yilabo abangafuni ukwazi abangawazi imisebenzi ebabazekayo eyenziwa uHlanga loMhlabathi ekulweleni ukuphucula izimpilo zabantu. Yilabo abacimeza ngezibomu abangebona ofakazi benqubekela phambili lapho isandla soNgangezwe lakhe sithinte khona. Abantu abavale izindlebe abangezwa ofakazi asebethintwe yisandla esishintsha izimpilo zabantu.
KoNgangezwe lakhe sinesibani esihola isizwe nabantu baKwaZulu-Natal ukuba bahambele kude nobhubhane lwesifo sengculazi. Siyambonga uMntwana uNhlanganiso esekhaleni lomkhankaso wokulwa nesifo sofuba. Isenzo sakhe sifakazela isisho sokhokho esithi “ukhamba lufuze imbiza”.
Njengomholi womdabu wesizwe, oNgangezwe lakhe usendaweni efanele ukuhola umkhankaso wokusokwa kwabesilisa KwaZulu-Natal nasemahostela eGauteng. Lo mkhankaso umqoka ekunciphiseni amathuba okutheleleka ezifweni zocansi.
Ngokumela kweSilo usiko lokuziphatha ezinganeni zamantombazane sibone siya ngokwenyuka isibalo sezingane ezihambela uMkhosi woMhlanga ngoba ziqhakambisa ukuthi ziyizintombi nto, okusho ukuthi azizihlanganisi nhlobo nezocansi singakafiki isikhathi sokwenda.
Ngifisa sonke seseke umkhankaso woHlanga loMhlabathi ekugqugquzeleni ukungacwaswa kwabantu abahaqwe yi-HIV ne-TB. Ukucwaseka kwalaba kuthena amandla abagulayo ekutheni bayofuna unyango ngemishanguzo yokuthiba nokuqeda izifo.
Hlanga Lomhlabathi, sikuzwile ukhuluma ngokubaluleka kwemfundo uthi umkhonto nesihawu sesizwe namuhla yincwadi, yipeni nenhlonipho.
Sishayela ihlombe uMnyango wezeMfundo ngokukucela ukuthi ube linxusa lawo kulesi sifundazwe. Sabona ngonyaka odlule wenzele othishanhloko idili lokubagqugquzela ukuba babe yizibonela ezinhle ngokuphucula imiphumela ka-matric. Sinethemba lokuthi othishanhloko abakukhohliwe lokho, sinethemba lokuthi bazosebenzela ukuthi isipho sabo uma usuhlanganisa iminyaka engu-70 kuzoba ukuphasa ngo-100% kwabafundi bakamatikuletsheni.
Phezu kwalokhu, siyazi sonke ukukhathazeka kwakho ngobubha kubantu nokukhuthalela ukuba ukhumbuze isizwe ukuba sijwayele ukusebenzisa umhlabathi ukulwa nendlala.
Hlanga lomhlabathi, uthe masibuyele sibe munye nomhlaba wokhokho, silime abantu bangabulawa yindlala.
Awukaze ume ekwenzeni inhabamkhosi kosomabhizinisi bamazwe nabasekhaya ukuba batshale izimali ukuze kudaleke amathuba omsebenzi. Wenza lokhu wazi ube ukhuthaza isimo esinokuthula ezweni ngoba wazi ukuthi lapho kunothuthuva khona ngeke kwaba nentuthuko.
Sizoqhubeka nokulalela izeluleko zakho ezinobuhlakani basendulo ekuvikelweni kwemvelo, imithi yendabuko nokonga amanzi.
Bayede, njengoba uzogubha isibusiso seminyaka engu-70 nonyaka, okuyibanga elingakaze libuswe amakhosi abusa phambilini, sithokoza kanye nawe nezigidi zabantu bakho.
EMkhandlwini wale Nyuvesi, ngithi lesi isinyathelo sokuhlonipha oNgangezwe lakhe sifaka igxalaba emshikashikeni wokulwela ukuthula noxolo nentuthuko yesizwe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here