Ubukhosi bukhala ngokugcwaneka kwamakhansela nezinduna

0
301

DOCTOR MTHOMBENI
UNDUNANKULU wesizwe sakwaNyawo, eNgwavuma, ukhwele wadilika emakhanseleni nezinduna athi ababuhloniphi ubuholi bendabuko uma kuhanjiswa intuthuko emphakathini noma kubanjwa imihlangano.
UMnu Duma Nyawo, obekhuluma emcimbini wokukhumbula amagalelo neqhaza leNkosi Mbabane Nyawo obubanjelwe esigodlweni sasoLakeni, oGwalweni, ngoMgqibelo odlule, uxwayise izinduna ngokubaluleka kokuba zihloniphe ubukhosi kuqala kunoMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu KwaZulu-Natal.
Ukhale ngokukhonziswa kwabantu ngezimali ezishisiwe athe kwenziwa izinduna nomunye wasebukhosini bendawo wacela iMeya yaseJozini, uMnu Delani Mabika, ukuba ingenelele odabeni lwamakhansela angabuhloniphi ubukhosi uma ehambisa intuthuko.
“Ubaba wayengathandi ukuba kukhokhiswe abantu izimali uma bezobeka imizi namabhizinisi. Ngokwendlunkulu yesizwe sakwethu kuyicala ukukhonziswa kwabantu ngezimali.
Mhlonishwa Meya, siyacela ukuba ungenelele odabeni lwamakhansela angabuhloniphi ubukhosi. Ngikhuluma nje kukhona esizolibamba kungekudala,” kusho uMnu Nyawo.
Kulo mcimbi bekuphume nesinedolo, amabutho ehuba amahubo esizwe ewasheba neziqubulo nezibongo zenkosi uMbabane okuyiyona eyagqama kakhulu kulobu bukhosi futhi yabusa isikhathi eside kunawo wonke aseke abusa lesi sizwe.
Lo mcimbi waqalwa ngo-2016 lapho okwathathwa isinqumo sokuba ubanjwe minyaka yonke. Ngosuku lomcimbi kuye kwenziwe isifundo ngenkosi uMbabane.
Ngokomlando owethulwe uMnu Nduku Nyawo, wasebukhosini, Inkosi uMbabane yaqala ukubusa lesi sizwe ngo-1948 kwaze kwaba iyakhothama ngo-1993. Yayiganwe ondlunkulu abangu-12, okumanje kusele abathathu kulandela ukwedlula emhlabeni kwabanye, yabusiswa ngabantwana abangu-53.
“Kuningi esiye sikukhumbule ngobaba wethu. Nakuba ubeyinkosi kodwa wayeyithanda imfundo kangangoba bekuthi uma ekhona alinde kushaye ihora lesishiyagalombili angene kuzo zonke izindlu. Uma eke wathola ukuthi awuyanga esikoleni uzochaza kabanzi ekuthela isibhaxu,” kusho uNduku.
Inkosi yesizwe uMkhulumeli Nyawo ibingabonwa nangokhalo kulo mcimbi okubikwe ukuthi iyadunguzela okungehlanga kahle kumalungu omphakathi ngoba minyaka yonke ayibonakali uma kubanjwe lo mcimbi.
Ikhuluma lapha iMeya uMabika, ithe sekuzobekwa imali ethe xaxa yokuxhasa lo mcimbi ngoba uqukethe umlando omningi.
UMnu Simon Nsele ongumphathisiteshi womsakazo womphakathi, iMaputaland Community Radio (MCR), ucele indlunkulu yalesi sizwe ukuba isebenzise lo msakazo ukusabalalisa umlando waso ngoba banenkolelo yokuthi akufanele waziwe abambalwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here