ITheku noxhaso kwamamenywe ku-National Arts Festival

0
173

UMNYANGO wezobuciko (Arts and Living Cultures) ngaphansi kukamasipala weTheku unikezela ngoxhaso emacikweni azoba yingxenye ye-National Arts Festival ehlelelwa ukuba se-Grahamstown, eMpumalanga Kapa, kusukela ngoJuni 28 kuya kumhla ka-8 kuJulayi.
Amaqembu noma labo abacula ngabodwana abazinze eThekwini bayamenywa ukuthi bathumele izicelo mayelana noxhaso lokugitshezwa kanye nokumaketha umsebenzi wabo.
Labo abavunyelwe ukufaka izicelo yilabo asebeke babhalisa ngaphambilini futhi asebevunyiwe ukuthi bazonandisa kule festival.
Ukuze bazibeke emathubeni okuxhaswa bacelwa ukuthi bathumele incwadi enezincomo zokuthi kungani kumele baluthole uxhaso, kumele futhi bathumele nenombolo ebizwa nge-approval reference number evela kwabakwa-National Arts Festival.
Okunye okuzobhekwa izinsuku zokunandisa, izikhathi kanye nendawo abazonandisa kuyo kanye neziphakamiso mayelana nomsebenzi abazowenza. Okunye okumele bakwenze imininingwane ngenkampani ekhiqiza umsebenzi weciko, okuwumlando kanye nesipiliyoni egabe ngaso.
Izicelo kumele zihanjiswe ngesandla kule kheli:
EML, 99 Umngeni Road, Durban, ngaphambi koLwesihlanu oluzayo ngo 4pm. Eminye iminingwane ingacelwa kuPhumelele Myeza kule email phumelele.myeza@durban.gov.za noma ku-(031) 311 2427/8 noma uThemba Mchunu ku-themba.mchunu@durban.gov.za noma u-(031) 311 2402.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here