Bemukele ‘indodana yolahleko’ abe-Reformed Apostolic Church

0
295

INNOCENT NDOSI
WEMUKELWE ngenhlokomo umfundisi obuyele ebandleni ahlubuka kulona eminyakeni eyishumi nanye eyedlule.
Ngeledlule ibandla, iNqaba kaJehova Reformed Apostolic Church, belinenkonzo yokubungaza ukubuya kukaMfu Mfanafuthi Mayeza ophinde abe usomabhizinisi obuyele kuleli bandla alishiya ngo-2007. Le nkonzo beyenzelwe emzini wakhe uMfu Mayeza eMlazi.
UMbhishobhi Vusumuzi Duma, ongomunye wabaholi beReformed Apostolic Church, ukuchaze njengesibusiso esikhulu kunazo zonke ukubuya kukaMfu Mayeza kuleli bandla.
Uthe ngesikhathi ehlubuka kwaba yisilonda esikhulu kuyena namanje ebesisabhibha. Uveze ukuthi kwakunabantu abathile ababangela ukuhlubuka kukaMfu Mayeza bemfaka umoya wezikhova. Nokho uthe uNkulunkulu unamandla okuguqula konke kungakhathaleki ukuthi isimangaliso sakhe usenza emuva kweminyaka emingaki.
UMbhishobhi Duma uthe: “Kuyigugu futhi kuletha intokozo enkulu kithina ukubuya kukaMfu Mayeza kuleli bandla. Impela akukho okungenzeki kuNkulunkulu. Ayikho into engijabulisa ngaphezulu kwale engiyibona yenzenzaka lapha namhlanje.”
Esekhuluma ebhekise kuMfu Mayeza, umphonsele inselelo yokuba abe umholi weqiniso futhi angakuvumi ukudidiswa abanye abantu phakathi nendlela. Umnxuse kaningi ukuba angaphinde azithole esephuma kuleli bandla ngenxa yabanye abantu.
“Ngiyethemba ukuthi njengoba ubuya usubuye ngokuphelele. Akukho okunye okuyophinda kudale ukuthi uphume kuleli bandla,” usho kanje.
UMfu Mayeza uzwakalise ukuthakasa kwakhe ngokuthola ithuba lokuphinde akhonze nabazalwane be-Rerfomed Apostolic Church. Uthe kuyingqayizivele yethuba ukubuyela kwakhe ebandleni alichaze njengelimazisayo futhi elimnikeza uthando lweqiniso ngaso sonke isikhathi.
Ukuvumile ukuthi ukuphuma kwakhe kuleli bandla kwaba yimpazamo enkulu ayenza wacela ukuba athethelelwe, amukelwe kabusha njengendodana kuleli bandla.
“Njengoba sengibuya okwesibili angizimisele ngokuba umholi kodwa engikufisa kakhulu ukuthi ngibe ngomunye wabantwana bakuleli bandla ozothola ukufundiswa aphinde ayalwe uma kunesidingo sokwenza njalo,”usho kanje.
Kule nkonzo uMfu Mayeza ubedlubhe ijazi lakhe elibomvu ahlonishwa ngalo inhlangano i-South African Council of Churches and Community Development ngeqhaza lakhe emphakathini ukusiza abadla imbuya ngothi.
Le nkonzo ibilumbaniswe nokubongwa kwakhe uMfu Mayeza ngokuhle asekwenzele umphakathi waseMlazi okuyilapho azinze khona nomndeni wakhe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here