Ngiyalibonga iLembe ngokusishiyela ifa kwaZulu

0
413

Mhleli,
Ingonyama yaKwaDukuza izalwe izalwe Elangeni kwaMhlongo izalwa yindodakazi yeNkosi uBhebhe neNkosi uSenzangakhona yakwaZulu Esiklebheni. Ike yahlala kubo Esiklebheni. Ifudukele ekhayabonina Engugeni, yaya Emambedwini kwaQwabe, yaya kwaMthethwa Ekupheleni umuzi kaMbiya kaShangane, Efuyeni, ngaphambi kokuba iyozinza ekomkhulu lesizwe sakwaMthethwa Oyengweni.
KusoYengweni lapho aveza khona ubuqhawe bakhe emncane ekhulela ngaphansi kweNkosi enkulu uDingiswayo kaJobe. Ubulale imamba, ingwe nohlanya olwase lungqwahe nezinkomo zeNkosi nezabanumzane emncane enjalo. Inkosi ibimklomelisa ngezinkomo kuzo zonke lezi zigameko zobuqhawe. Kukhothame uyise KwaZulu maqede inkosi yasOyengweni yamnika amabutho amphelezela ukuba abuyele kubo ukuyothatha isihlalo sikayise sokuhola isizwe sakubo.
Uhlasele izizwe zamakhosi amakhulu nezizwana zamakhosi amancane wazihlanganisa wabumba isizwe esisodwa esihlonishwa umhlaba wonke wathi isizwe samaZulu ethathela kukhokho wakhe uZulu kaMalandela.
Siyakubonga Sishaka kasishayeki ngaleli fa owasishiyela lona. Yiyo futhi le Ngonyama eyaqhamuka nesu lokuthi uma indoda ingenasibaya, onezinkomo akanike lo ongenasibaya izithole zamasi kuze akleze avube ahlonipheke futhi ngoba umnumzane behlonishwa ngesibaya kwaZulu. Kuyothi uma sezizele izithole lezo umninizo azilande bese eshiyela lo obesiselwe ezimbili noma ngaphezulu namathole azo. Usehloniphekile njalo naye ngoba usenesibaya.
INgonyama yakwaBulawayo ikhothame ngokubulawa ikwaNyakamumbi ngo-24 Mandulo 1824. Ngalo nyaka kuphela iminyaka engu-189 lakhothama iLembe elaleqa amanye ngokukhalipha, usishaka ngiyesaba ukuthi nguSishaka ngoba kwakuyiNkosi yasEmashobeni.
Phila Mthethwa
EMPANGENI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here