Kubhekwe lukhulu esigungwini sobuholi esisha eThala

0
1200

INNOCENT NDOSI
UKUDLONDLOBALA kwelinye lamabhange amadala aseNingizimu Afrika sekuncike kakhulu esizukulwaneni esisha, okuyisigungu esisanda kuqokwa njengesizobhekelela ukusebenza kwaleli bhange.
Ngesonto eledlule leli bhange, lethule ngokusemthethweni lesi sigungu okubhekwe ukuba siphenduke ochwepheshe abazokwazi ukuqhamuka namaqhinga angcono futhi anobuhlakani azothuthukisa ibhange aphinde afukule nomnotho.
Kulesi sigungu kukhona loyo onguSihlalo waso uMnu Roshan Morar, iPhini lakhe uMnu Sphesihle Mkhize, uMnu Chris Gina, uMnu Sihle Ndlovu, uNkk Masaccha Khulekelwe-Mbonambi, uMnu Njabulo Nzuza, uNkk Precious Sibiya kanye noMnu Nkosinathi Mkhize.
Lesi sigungu eminyakeni emihlanu simelwe ukufeza umongo wokusebenza kwaso, okuwukuthuthukisa amabhizinisi amancane nemiphilandawonye, ukungenisa imali nokukhulisa iqoqo lezakhiwo, ukuphucula isimo sezimali, ukuqinisa ubudlelwane bezentuthuko, ukuphucula izinga lokutholwa amakhasimende ebhange nokuhola uguquko olunqala kwezomnotho ezweni lonke.
Ukufezeka kwalezi zinjongo kungabe kusho ukuphumelela kwaleli bhange ezinhlelweni zalo, okuvele ukuthi ngazo libeke eqhulwini labo abasebenzisana kakhulu nalo, okubalwa kubona amakhasimende kanye naboMnyango weZokuthuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha nezeMvelo KwaZulu-Natal.
Ukusungulwa kwamathuba omsebenzi kanye nokufukula amabhizinisi amancane, leli bhange lithi yinto eseqhulwini kulona. Kuhlaluke ukuthi eminyakeni emithathu eyedlule Ithala lalikade likhiphe u-R 878 600 000 lixhasa ngawo amabhizinisi awu-700. Lokhu kwaholela ekutheni kugcine kudaleke indathane yamathuba omsebenzi awu-8 000 esifundazweni.
Okunye leli bhange eliveze ukuthi lizibophezele kukhona, ukufaka igxalaba ekwenzeni ngcono impilo yabesifazane, ikakhulukazi labo abafisa ukungena emabhizinisini.
Abantu abasha bazolekelelwa kwabakudingayo njengoba bahlomula eminyakeni emithathu edlule. Bangamaphesenti awu-40 abantu abahlomula emnikelweni waleli bhange, amaphesenti awu-28 kwaba abesifazane.
Kuwona lo nyaka Ithala lixhase izivumelwano zamabhizinisi ngemali eyevile ku-R65million, okwenze osomabhizinisi baba nobunikazi bezinkampani, kwasungulwa umphilandawonye emkhakheni wezokuThutha kanti kusanda kuxhaswa abalimi baKwaZulu-Natal ngosizo lwemali ukuqinisekisa isivuno esihle, eGledhow Sugar Company esebenzisana nabalimi abawu-3 000.
Ezinye izinhlelo leli bhange elifuna ukuzibona zikhula ngaphansi kwesigungu esisha, ukufaka isandla ezinhlelweni zentuthuko KwaZulu-Natal. Lapha kukhulunywa ngezinhlelo zokudla ezikoleni, ezokuthuthukisa abafundi, ezokuqhakambisa ezokuvakasha kanye nenxanxathela yesikhumulo sezindiza sikahulumeni wesifundazwe.
Nakwezolimo futhi leli bhange lithe lifisa ukuthi zizwakale izigi zalo ngokuthi lisize lapho elingakwazi khona ukwenza njalo. Liyobe lingaqali kwazise lenze okungajwayelekile ngesikhathi linquma ukuthi bangakhokhi osomabhizinisi bezolimo ngenxa yokukhahlamezeka kwabo ngenxa yesomiso esike sagasela kuzona zonke izingxenye zeKwaZulu-Natal.
Phezu kwakho konke lokhu okuhle okwenziwe yileli bhange kodwa kusabhekwe okungaphezulu esigungwini esisha esiqokiwe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here