Ingiphoxile iCosatu ne-SACP

0
383

Mhleli,
KUBUHLUNGU ukubona kulokhu kuqhubekile ukusetshenziswa kwabantu ukuze kufezeke izinhloso zabathize ezimayelana nezepolitiki.
Abantu baphume ngobuningi impela ezingxenyeni eziningi zezwe kule mashi ebihlelwe ubuholi be-Cosatu nobamakhomanisi, i-SACP.
Engivele ngakusho ngenhliziyo wukuthi “wo hhe, kwaze kwadlalwa ngabantu bakithi futhi”. Vele phela thina bantu abasemazingeni aphansi kade kwasa sisetshenziswa ngabaholi, ngoba behlose ukufeza izinhloso zezidingo zabo kuphela.
Uma ucabanga nje, ke ngenze isibonelo, umuntu ngempela osuke ezimisele ukulwela inhlalakahle yabantu, kungenzeka yini ukuthi ethi uma engasaphumeleli ukudla umhlanganiso wokuqokelwa ubukhansela bese eqoma ukuba asoconge lowo osuke eyimbangi yakhe kuleso sikhundla?
Phela umuntu ozimisele ukulwela abantu, ngithi mina kusuke kungumuntu olungile futhi olwela ubulungiswa. Ngakho akuthi uma engasakhethwanga bese ebulala imbangi yakhe. Njengoba sekuvamisile ukuthi kubulawe abaholi ngenxa yemibango yezikhundla, lokhu kwenza kube sobala ukuthi akungoba kulwelwa inhlalakahle yabantu, kepha umuntu usuke ezifunela okwakhe.
Nakulolu daba-ke lwale mashi kunjalo. Elami lithi akuliwa nokubhozonyelwa kombuso, kepha sekusetshenziswa lolu daba olusematheni ngoba kuliwa ezepolitiki.
Angikaze mina ngizwe ngempela umuntu oyikhomanisi nomuntu olwela izimfuno zomsebenzi, esebonakala enqanqatheka phambili, esephakamisa ukuthi izwe aliholwe ngumuntu owaziwa kahle ukuthi ungungxiwankulu.
Ukuba umhlonishwa uCyril Ramaphosa ubengumuntu ozibophezele ukulwela inhlalakahle yomsebenzi, ngabe wabonakala engenelela odabeni namanje olusavusa umunyu lwaseMarikana, nolwaphetha ngokuthi kubhubhe abasebenzi ababezifunela izimfuno eziyilungelo labo.
Omunye uzocasha ngomlando wokuthi uRamaphosa ukhumbuleka esesezinyunyaneni elwela abasebenzi ngaphambi kokuba aqhakambe kuKhongolose. Kulokhu-ke elami lizothi, baningi abantu abangena ezinyunyaneni kodwa kungekhona ngoba bahlose ukulwela abasebenzi, kepha kuyisu labo lokuba bathole ukuhlonipheka nokuthembeka ukuze bagcine sebephethe noma sebethole ukuhlomula kumqashi.
Ngake ngaba yi-shop steward ngisesenyonyaneni yabasebenzi bokusakaza izindaba, i-MWASA. Lapho ngagcina ngenyulile ngoba ngabona ukuthi ukuba khona kufana nokusebenzela emuva njenkukhu, ngoba sasithi nxa sesihlele ukulwa nomqashi bese ngibuye ngibizelwa eceleni kuthiwa hhayi lapha Mchunu sengathi kumele singalwi ngoba ngeke sinqobe.
Umbuzo enginawo ngowokuthi kuzona zonke izinkinga ezikhungethe abantu abamnyama futhi abasemazingeni aphansi, yima i-Cosatu ne-SACP bebona manje ukuthi kumele bazwakalise ukukhononda kwabo?
Yini singakaze siyizwe imashi enkulu elwisana namabhange njengoba kuvela ukuthi acekele phansi izinga lerandi? Yini singakaze sizwe ukhukhulelangoqo wemashi elwisana nokuhlukunyezwa kwabantu emapulazini. Kumanje uhulumeni waKwaZulu-Natal ugijima wodwa uzama ukulwela abasebenzi abahlukunyezwa epulazini lase-Nomandien. Iphi iCosatu ne-SACP?
Kuze kube namuhla asilizwa ilaka elinohlonze mayelana nama-labour broker.
Angisho ukuthi kuba kuyinto enhle uma kuthiwa amaNdiya akwa-Gupta aseyazitika ngomnotho wakuleli lethu ngokuthi asebhozomele umbuso. Kepha lolu daba lusacutshungulwa. Kodwa mina nawe singabuye siluxoxe ngelinye ilanga, ngoba ngizosuke ngijule ngingene obambiswaneni lobumbano lwamazwe ngaphansi kwe-BRICS, nolubandakanya lona izwe laseNdiya. Bese ngikubuza ukuthi uma ucabanga siyiNingizimu Afrika singakwazi yini ukuthi silwe nokucindezelwa ngamazwe aseNtshonalanga ngaphandle kokubambisana namanye amazwe afana no-Russia, Brazil, China, kanye nayo i-India na? Elami lithi ngeke sakwazi nhlobo.
Angithi noMengameli uRobert Mugabe ukuze akwazi ukwakha uzinzo eZimbabwe emveni kokunqoba amaNgisi, kwadingeka athole uxhaso eNorth Korea? Wayengeke azimele eyedwana.
Angikho- ke nokho kakhulu odabeni lwama-Gupta, kodwa mina angiwachithi nhlobo. Ngibona kuphela ubuxoki obujulile, hhayi kumalungu eCosatu kanye namalungu e-SACP, kodwa kubaholi bakhona.
Umbuzo enginawo uthi liphi icala kumama uNkosazana Dlamini-Zuma? Kukhona yini okubi asake wakwenza, ngaphandle-ke uma kuthiwa icala lakhe ukuthi wake waganana noMengameli uMhlanganyelwa Zuma na? Pho-ke kumele ajezele lokho?
Kumanje siyahlupheka sihola otiki emisebenzini singabasenzi, kodwa lokho akubangwa uZuma. Zijulile izimbangela zokuhlupheka komuntu omnyama, futhi zisukela kubona ongxiwankulu laba abasebenzisana noRamaphosa lona esenifuna ukumenza umengameli wethu ngoba nje seniluthwe abelungu.
Umama uDlamini-Zuma, ngeke phela abelungu bamthanda ngoba wake waphasisa ukuxhaswa kwe-Sarafina 2, nokwakungumsebenzi oholwa ngumuntu ompisholo uMbongeni Ngema, nokwakuhloswe ngawo ukuqwashisa ngeNgculazi, okuyisifo esilimaza kakhulu indlu emnyama.
Nani-ke ngenxa yokulwa izimpi zezepolitiki, senivumela abelungu abangamfuni umama ngoba nakhu ethanda abantu abamnyama nenhlalakahle yabo.
Ngiyababona nje abanye babaholi bami esifundazweni sakithi KwaZulu-Natal. Abanye babo sebethole ithuba lokuvumbuka ngokuthi babe abeseka uRamaphosa, sebezwakala sengathi abayifuni inkohlakalo. Abanye babo bathola ukubhodla ngoba bacasulwa wukususwa ezikhundleni eziphezulu, ngakho njalo ngoba babenukeka kuyona inkohlakalo. Ngeke ngibasho ngamagama ngoba igama lomuntu yinkomo, kodwa umfundi wephepha uyabazi.
Abanye sebethola ithuba lokuqala kabusha ngoba bechithakele emveni kwengqungquthela yakamuva yalapha KwaZulu-Natal.
Omunye uzisholo yena wathi akanankinga nomama uNkosazana. Pho yini isizathu sokuthi angahambisana ne-Youth League ne-Women’s League ekusekeleni uDlamini-Zuma na? Impendulo isobala, ulwa ipolitiki, hhayi ngoba ebhekelele ikusasa labantu abasemazingeni aphansi.
Niyozisola uma kungukuthi nigcine nibeke uRamaphosa esikhundleni. Mhlawumbe nina niyobe ningasekho emhlabeni. Kodwa lokho kuyosho ukuthi ezenu izingane ziyophila kahle phela ngoba nina senivele nizakhele umnotho ngezikhundla ebenikuzona nifakwe yithina amalungu kaKhongolose. Kodwa iNingizimu Afrika iyohlala iyizwe eliphethwe yiNtshonalanga nomlungu ingunaphakade.
Asazi-ke kodwa ngoba umfundisi ongasekho u-NJ Sithole wahamba esephrofethile ukuthi leli zwe lizogcina ngoZuma ukuba sezandleni zomuntu omnyama ngokweqiniso, hhayi ngokwegama.
Mina ngiphoxekile ngale mashi. Ngiphoxwa amaxoki abaholi bakithi kuCosatu ne-SACP.

Vernon Mchunu
ENKWENKWE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here