Ufuna anikwe isithunzi esifanele amakhosi KwaZulu-Natal

0
200

WILLEM PHUNGULA
USIHLALO weNdlu yamaKhosi osanda kukhethwa kabusha KwaZulu-Natal, Inkosi uPhathisizwe Chiliza, ithi izolwela ukuthi lolu hlaka luzimele lusebenze njengezinye zikahulumeni ezinezabelomali zazo.
Inkosi uChiliza ebuyiselwe ngo-elethu engqungqutheleni yeNdlu yamaKhosi ngesonto eledlule eThekwini, ikusho lokhu engxoxweni ebe nayo nomAfrika. Ithe ziningi izinto ezibekele yona kuleli hlandla eqokelwe kulo amakhosi esifundazwe.
Inkosi ithe eqhulwini lezinto ezifuna ngokushesha ukuba lolu hlaka lunikwe isithunzi esilufanele sokuba luzimele futhi lube nesabelo salo, kuphele ukuthi njalo amakhosi ayoguqa kuhulumeni noma ngabe afuna izinsiza zasemahhovisi. Kulezi zinsiza ubale amapeni namaphepha okuqhuba umsebenzi wezizwe zawo. Ithe isakhiwo sobukhosi siwuhlaka lwesine lukahulumeni uma uqala kuzwelonke, izifundazwe nomasipala.
“Okusempeleni ngokwezinga lethu ngabe sinendlu (chamber) yethu lapho sihlangana sidingide izindaba zokubusa izizwe kodwa asinakho lokhu, kuphela sihlanganela e-boardroom yoMnyango wezokuBusa ngokuBambisana eMgungundlovu okuyinto esibona ukuthi ithunaza isithunzi samakhosi neseNdlu uqobo. Isakhiwo esisoNdini ngeke ngisho ukuthi singesethu ngokugcwele ngoba thina sasicabanga ukuthi sizonikwa lesi Sishayamthetho ngokugcwele ngesikhathi uhulumeni wesifundazwe ethuthela eMgungundlovu. Okwamanje sihlala kulesi sakhiwo uma kuvulwa iNdlu,” kusho Inkosi Chiliza.
Okunye ethe ifuna kwenzeke ngokushesha ukushintshwa kwesigungu sayo sibesenze ngokugcwele, athe yinto eyenzeka kwezinye izifundazwe okubalwa kuzo iMpumalanga ne-Eastern Cape. Ithe ayiqondi ukuthi kungani amakhosi ephathwa ngezindlela ezahlukene kodwa ibe iyinye iNingizimu Afrika. Ithe njengamanje kulesi sifundazwe nguye njengoSihlalo nephini lakhe kuphela abasebenza ngokugcwele kodwa nabo abagculisekile njengoba bengenabo abasizi basehhovisi ababhekene ngqo nokubalekelela nephini lakhe Inkosi Thabisile Zulu yaseMatheni, KwaNongoma.
Okunye okubalulwe Inkosi uChiliza ukuqedwa ngokushesha ukwehliswa kwesithunzi kwamakhosi omasipala balesi sifundazwe. Ithe amakhosi kuye kudingeke asukume uma kungena imeya emkhandlwini okuyinto ayibize njengehlazo nokubukelwa phansi. Inkosi uChiliza ithe kumele kube negumbi lapho kuhlaliswa khona amakhosi kusalindwe imeya bese ingena kanye nawo emkhandlwini khona kuzogwemeka ukuthi amakhosi asukumele imeya.
“Sifuna ukuba nezwi elizwakalayo ezinqumweni ezithathwa imikhandlu yomasipala, ngakho-ke wonke amakhosi aqokelwe emkhandlwini kumele abe yingxenye yesigungu esiphezulu samakhansela emikhandlu ukuze abambe iqhaza ezinqumweni ezithathwayo. Okunye esifuna kwenzeke ngokushesha ukwakhiwa kwamahhovisi amakhosi komasipala lapho ezobambela khona ikhokhasi njengamaqembu aphikisayo. Kusiphathe kabi ukuthi uma amaqembu ezepolitiki eyokhokhasa emahhovisi amakhosi wona ancika ngezindonga elinde osopolitiki,” kukhala Inkosi uChiliza.
Inkosi iphethe ngokukhumbuza uhulumeni ukuba asheshise ukuqashwa komabhalane bezinkantolo zamakhosi ngoba uma kungenzeki kuzocaca ukuthi amakhosi asebenzise amandla awo.
Lezi zikhalo zikaSihlalo yizo eyaze yaphuma Inkosi Mangosuthu Buthelezi esihlalweni ikhala ngazo eminyakeni edlule inguSihlalo. Abahlaziyi bezepolitiki ngaleso sikhathi bathi wayengeke uhulumeni oholwa i-ANC unike iNdlu la mandla angaka ngaphansi kweNkosi uButhelezi ngoba lokho kwakungayizuzisa ngokwepolitiki njengoba ingumholi we-IFP.
UMntwana waKwaPhindangene wayedeze ekhononda kuMnu Mike Mabuyakhulu esangamele uMnyango wamakhosi. Uhulumeni wesifundazwe wagcina sewuthi Inkosi uButhelezi ayikhethe okukodwa phakathi kokuba nguSihlalo weNdlu nokuba ngumholi we-IFP kodwa yasikhahlela ngezinyawo zombili lesi siphakamiso.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here