Ithala nomkhankaso wokukhuthaza ukonga imali entsheni

0
645

INTATHELI YOHWEBO
INKAMPANI engaphansi kwebhange Ithala yethule uhlelo lokuphatha nokonga imali entsheni emcimbini obuse-Prospect Farm KwaDukuza ngeledlule, okuhloswe ngalo ukufinyelela kubafundi baka-grade 4 kuya-12 ezikoleni zasemaphandleni nasemalokishini.
Ithala SOC ingaphansi kweThala Development Finance Corporation okuyibhange elisiza kakhulu ukubeka imali kulabo abangenawo ama-akhawunti asebhange KwaZulu-Natal.
Eminyakeni eyedlule leli bhange libambisene ne-KZN Financial Literacy Association neBanking Association of South Africa lasungula umkhankaso kazwelonke obizwa nge-Starsaver ukuqhakambisa iqhaza elibalulekile elingabanjwa abantu abasebenza ebhange nasemkhakheni wezezimali ukufundisa intsha ukukwazi ukubeka imali.
Kuhloswe ukuthi kuphele unyaka ka-2017 kube sekufinyelelwe ezikoleni eziningi.
Obhekele ezokubuyisela emphakathini eThala, uStandiwe Dima, uthe: “Ukufaka isiko lokonga ezinganeni zisencane kuzoba nomphumela omuhle emnothweni odinga abantu abakwazi ukuphatha imali nabakhanyiselekile.”
Kusukela ngo-2011 amavolontiya aseThala asefinyelele ezikoleni ezevile ku-46 nakubafundi abangaphezulu kuka-10 000 kulesi sifundazwe. Amavolontiya, okubalwa kuwo izisebenzi nezikhulu zasemagatsheni awu-39, abambe izithangami zokuqeqesha nezifundo zokuphatha imali ezikoleni.
Kusukela ngo-2008, lolu hlelo selufinyelele kubafundi abacela esigidini ezikoleni ezevile ku-3 000 ezweni lonke. Amabhange awu-21 nezikhungo zemali eziwu-43 babambe iqhaza ohlelweni iStarSaver.
Ngesikhathi kwethulwa uhlelo lokuphatha imali eProspect Farm School esinabafundi abawu-600 abaphuma emakhaya ahlwempu, amavolontiya aleli bhange ethule izifundo kubafundi abawu-250 babacija ngezihloko ezehlukene okubalwa ukubhenka, ukonga, ukuphatha imali nokuba ngosomabhizinisi.
USitandiwe uthe: “Indlela abantu ababambe iqhaza ngayo isihlabe umxhwele kanti baningi abafundi abakhombise ulwazi ngokuphatha imali, kangangokuthi ezinye izingane bezinamabhizinisi azo eziwenza emakhaya.”
Uthe bakhulume ngezidingo nezifiso zabantu ukwelapha isifo so‘kweneliswa manje’ esihlasele intsha eningi. Ubalule ukuthi intsha eningi ayongi ngoba icabanga ukuthi ayinayo imali futhi lokhu ngeke ikwazi ukukwenza.
“Enye yezinjongo ezinkulu ngezifundo zethu ukufundisa isiko lokubeka imali ngisho kuthiwa yincane kangakanani. Lokhu sikwenza ngokwenza izibonelo ngezinto ezenzeka ngempela njengokuthi ukonga imali ngisho encane kanjani kodwa iyakhula emuva kwesikhathi. Ulula umyalezo wethu, uthi ukuqala kancane kwenza kube lula ukwandisa imali ngenkathi ukhula kanti uba nemali. Yigxathu lokuqala lokungabi nenkinga yemali,” kusho uSitandiwe.
USphesihle Mkhwanazi ongumfundi ka-grade 7, uthe wonga imali ukuze aye esikoleni samabanga aphezulu ngonyaka ozayo.
Abafundi bakhombise ukuzithakasela izifundo bathi bathole amasu amaningi ngokonga, ukusebenzisa imali nolwazi ngezokuphepha ikakhulu emishinini yokukhipha imali.
Ngeminye imininingwane ngeThala, vakashela ku: www.myithalastory.com noma ku: www.ithala.co.za okanye ushayele ku-031 907 8911.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here