Akusizi ukuvuma ukholo kodwa kodwa ungabi yikholwa

0
607

Alleluya Alleluya! Izimvu zami ziyalizwa izwi lami, kusho iNkosi; akukho muntu ofika kuBaba ngaphandle kwami. Alleluya! Makube kini umusa nokuthula nothando oluvela kuNkulunkulu uBaba naseNkosini yethu uJesu Kristo ongamazwi okuphila kwethu, nalapho sibhekene nobunzima ekukholweni kwethu.
UJesu, wazithoba walalela kwaze kwaba sekufeni, ngisho nasekufeni kwasemnqamulezweni, ukuba yilowo nalowo okholwa nguYe abe nokuphila okuphakade (Fil 2:8-11). Lokhu kulalela kwakhe uNkulunkulu uYise wakhohlwa ukuzibuka njengoNkulunkulu, kwenza ukuba uNkulunkulu amnike igama elikhulu ukudlula onke amagama akhona emhlabeni nangaphansi komhlaba. Lokho kwenziwa ngukulalela.
Ngakho singena kule nkonzo, mzalwane wami, ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu akuphe isilungo sokulalela, ikakhulu uMoya Ocwebileyo ongenakudukisa endleleni yokulunga. Phela sibhekene nenkinga kulo mhlaba, yabantu abangafuni ukulalela, kodwa ukulalelwa. Kodwa angisho ukuthi uNkulunkulu uyababusisa abantu abakwazi ukulalela abanye abantu, ikakhulu uNkulunkulu. Uma uzokhumbula kahle ngesonto eledlule uJesu ulinganise ngomnini sivina owaqasha izisebenzi esivinini sakhe, wavumelana nabaqashwa ngodenare, kodwa uma sekufika isikhathi senkokhelo, abaqashwa kuqala sebeyakhonona ngenxa yokubona nabaqashwe ekugcineni benikwa umvuzo kadenare (Mt 20:1-16).
Lokhu kodwa kuyangivezela ukuthi ukungalaleli lokhu kuyahambisana nomhobholo. Namuhla-ke siqhuba nayo ekaMathewu incwadi uJesu elinganisa ngobaba owayenamadodana amabili athi kwenye yawo ayiye ensimini yakhe iyosebenza, yala. Kodwa yabuye yazisola, yaya (Mt 21:29).
Mangiqale ngokuthi kuliqiniso eliphindiwe ukuthi thina esesavuma ukuba ngumlandeli obala kuyobizwa okuningi kithi ngokukholwa kwethu. Ngamanye amazwi ngiqonde ukuthi ayikho into ebalulekile ukudlula ukuthembeka ube yinto oyiyo, kunokufana nabafarisi ababezenza sengathi, kanti ekujuleni kwezinhliziyo zabo babefana namagogogo enza omningi umsindo lona kodwa engenalutho. Ngakho nawe ungafani negogogo.
Kungcono umuntu ukuba azithobe evangelini ngoba lingumusa ovela kuNkulunkulu. Ngicikwa ngabantu abakholwa sengathi banamandla okukholwa kubo, la bebukela khona phansi abantu abangakawufumani umusa kaNkulunkulu. Ngakho ngithi kubalulekile ukuzehlisa. Le ndodana yalo baba yabhekana neqiniso elisekujuleni kwayo. Mangisho ukuthi iqiniso liyamkhulula umuntu, ngoba oneqiniso futhi uyakwazi nokubheka unembeza wakhe. Kungakho phela le ndodana yokuqala yathinteka enhliziyweni yayo emva kokuba isiphoxile uyise ngokunqaba ukuthunywa. Kubalulekile ukwazi ukuthi uyisidalwa sikaNkulunkulu, futhi ukwenzeleni empilweni yakho.
Kuyangifikela ukuthi le ndodana yokuqala kwafika emqondweni wayo ukuthi lo yise uyabondla, uyabanakekela, pho uma ebanakekela kungani angakwenzi amthuma khona. Ngakho yazi ukuthi uNkulunkulu ukwenzeleni. Phela yagcina iyile ensimini. Nawe obungakamvumi uNkulunkulu unethuba lokugcina ukuthunywa kwakho ngokuzithoba wenze intando kaNkulunkulu ukuba uphilisane nabanye abantu ngendlela ongathanda ukuphiliswa ngayo nawe. Kuthiwa eyesibili indodana yavele yazivumela kanti yazi kahle ukuthi ayiyi (Mt 21:30).
Bangaki abantu abavume uNkulunkulu obala kodwa bengayenzi intando kaNkulunkulu? Abantu bacashise inkohlakalo yabo ngokuba ngamakholwa. Ngiyafuna ukukutshela namuhla, mzalwane wami, ukuba vele ube ngoyikho ukuze usizakale. Uma uyisihogo caca nje ukuze usizakale. Musa ukuzenza umfarisi, musa ukuzenza sengathi uyamthanda uNkulunkulu kanti uthanda izinto zikaNkulunkulu.
Mangisho, sithandwa sami, kubi ukudinga izinto zomuntu ungamthandi yena. Kodwa-ke uJesu ukubeka obala ukuthi angeke safinyelela kuYise ngaphandle kwakhe. Ngakho masiye kuJesu ukuze sifinyelele ensindisweni. Ukuya kuJesu kudinga khona ukuzithoba, ukulalela, ikakhulu ukuthanda abanye abantu njengoba uzithanda wena. Ake ufane ucabange usujuluke kangaka ngenxa yokubonakala kwakho ukholwa kodwa kuthi uma usufa ungalidli ifa lombuso wezulu, kodwa udliwe onondindwa laba obakhomba ngeminwe kanti eminye iminwe ihlekisa ngawe.
Phela kusho yena uJesu uthi abathelisi bamuzwa uJohannes abaphenduka (Mt 21:32). Phela into eyadala abapriste abakhulu bangaphenduki, inkinga ukwazi, akeve enenkinga umuntu ozenza sengathi uyazi, abanye baze baqholoshe ngokuthi ngazalelwa kuleli bandla, engathi ukuzalelwa kulelo bandla okulo kuyokusindisa. Kodwa mangisho ukuthi okusindisa umuntu ukuphenduka usuku nosuku ubheke kuNkulunkulu.
Le ndaba kaJesu ingikhumbuza ihlaya lomfundisi owayeshumayela masonto onke, ngelinye ilanga washumayela ehlaba amahlelo, ehlaba izifebe nezidakwa, abantu baphuma enkonzweni ngamunye kwaze kwazisalela isalukazi, usethi kuso: Okungenani wena usalalele; saphendula naso sathi: Cha baba, nami sengihlalele ukuvala isonto. Kuthe sekufika isikhathi sokufa kwakhe, bafa kanye kanye nomshayeli wetekisi owayethanda imali ngale ndlela. Bathe sebefika emasangweni asezulwini, wamiswa umfundisi. Kuthe kuqhamuka usomatekisi wangeniswa ezulwini, sekusuka ukuzikhukhumeza kuMfundisi, angithi phela ubezazi, ubuza uPetrus uthi baba ungamdlulisa kanjani unotekisi kuqala kunami, angithi mina nginguMfundisi? Athi uPetrus, Mfundisi lo notekisi waphendula abaningi abantu kunawe, wena ubuzelisa abantu ubalahlise ithemba ushumayela izono esikhundleni sokushumayela ngobukhona bukaKristo. Kodwa lona ubeshayela itekisi yakhe ayihubhe bonke, abaphakathi bazithandazele, wenze abaningi bakhumbule uNkulunkulu.
Ngiqonde ukuthi masenze abantu babone uNkulunkulu, ngokwenza esikuthunywa nguNkulunkulu kunokuba uzikhukhumeze wena kuhle kwabafarisi. Ngifisa-ke ukugcina ngamazwi ka-Ezek, lapho ethi uma isoni siphenduka endleleni yaso embi, siyakuphila (Ezek 18:27). Ngakho nawe phenduka kwezakho izindlela unamathele kwezikaNkulunkulu.
Kwangathi uNkulunkulu angakubusisa ngomzindlo wami awuchumise, akwenze ukuba uhlale kuye ngokumthanda nangokuzinikela. Amen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here