Isonto lama-26 lenkathi yonyaka A

0
303

Isifundo sokuqala: Ezek 18:25-28
Isho njalo iNkosi ithi: “Nina nithi indlela yeNkosi ayilungile. Yizwani nina bendlu ka-Israel! Kanti indlela ayilungile yini na? Akusizo yini izindlela zenu ezingalungile? Ngoba uma olungileyo echezuka endleleni yakhe yokulunga enza okubi, uyakufa, afe ngenxa yezono azenzile. Kepha nxa omubi ephenduka ebubini abenzileyo ahambe ngomthetho nangokulunga, lowo uyakusindisa umphefumulo wakhe, aphile. Ngokuba esebonile, washiya zonke izono azenzileyo ngempela uyakuphila, akayikufa.” Nalo-ke izwi leNkosi

Isifundo sesibili: Filiphi 2:1-11
Bazalwane, uma ukululeka kukaKristo, uma kukhuthaza ngothando, uma ukuhlangana koMoya, uma ububele nokuzwela kwami kunithinta, ake niphelelise ukujabula kwami ngokuba nibe nokuqonda kunye, luthando lunye, nhliziyonye, mqondo munye. Ningenzi lutho ngombango, nangokuzisho okulize, kanti ngokuthobeka, yilowo nalowo athi abanye bangcono kunaye. Akube yilowo angazifuneli okwakhe, kepha anakekele abanye.
Yibani nomqondo lowo abenawo uKristo uJesu. Owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi ukulingana kwakhe noNkulunkulu kuyisikhundla afanele ukubambelelisa kuso, kodwa wazidela nya ethatha isimo sesigqila, waba ofana nabantu, wabonakala efuza umuntu. Wazithoba, walalela kwaze kwaba sekufeni, ngisho nasekufeni kwasomnqamulezweni.
Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa, wamnika igama elikhulu eliphezu kwamagama onke, kuze kuthi ngegama likaJesu baguqe ngamadolo bonke abasezulwini nabasemhlabeni nabaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume zithi: “YiNkosi uJesu Kristo”. Ukuze kudunyiswe uNkulunkulu uYise. Nalo-ke izwi leNkosi

IVangeli: Mt 21: 28-32
Kuleyo nkathi uJesu wakhuluma kubapriste abakhulu namalungu abantu, wathi: “Nithini nina na? Umuntu othile wayenamadodana amabili; wayeseya kweyokuqala wathi: “Mntanami, hamba uyosebenza namuhla ensimini yami.” Yona-ke yaphendula, yathi: “Angifuni.” Kanti yabuye yazisola yaya. Wayeseya kwenye, washo khona lokho. Yona-ke yaphendula yathi: “Ngiyaya baba.” Kanti ayaze yaya. Iyiphi phakathi kwawo omabili eyenza intando kayise na? “Bathi kuye: “Eyokuqala.” Wayesethi kubo uJesu: “Ngiyaqinisa, ngithi kini, abathelisi nonondindwa bayakungena embusweni kaNkulunkulu ngaphambi kwenu. Ngoba phela uJohannes weza kini wanishumayeza indlela yokulunga, kepha anikholwanga, kanti abathelisi nonondindwa bakholwa kuye; nina-ke nakubona, nokho aniphendukanga ukuba nikholwe kuye.” Nalo-ke iVangeli leNkosi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here