Zimasha nini izingane ezizalwa abaholi bepolitiki

0
396

Yisemkhulu Nzimande
EPORT SHEPSTONE

Mhleli,
LAMA kahle elabadala elathi umbeki wenkosi akabusi nayo. Uma owoselwa ezobekwa kuba nelikhulu isasasa kusalungiselwa ukuthi inkosi ibekwe. Uma yona inkosi isiphethe ayibe isamazi lowo owayeyibeka, phela ingani phela isuke isithola abangani bayo abasha.
Ngokunjalo-ke nakubo laba baholi bepolitiki abasibusayo, kuba yiso leso ngoba bona baba ngcono kakhulu uma sebekhethiwe. Lolu quqaba obelukade lubakhethile balibhunqela ngothuli kube sengathi abakaze balubone ngisho kwaMadala eJuteni.
Ngikhuluma njena okwamanje basekude kabi nathi kwazise ngoba nakhu ukhetho lusaqhelile. Kwasidingo sokuthi babe seduze nathi abasiboni ngisho nakancane. Bazoze basibone bebe behlushwe yini ngathi? Ingani phela sikhumbuleka kahle uma sekuyizikhathi zokhetho.
Okunye okubenza bethi ukusondela kancane kithina, kuba ngesikhathi lapho kunokhetho lokuchibiyela. Yilapho-ke esizothi ukubabona khona okwesikhashana. Dlula-ke we khetho sebekude lena kwelenyoni.
Okusho ukuthi thina silunge sifunwa amavoti ngesikhathi sokhetho kuphela. Sizolethelwa izimbizo eziyisimanga zokusikhohlisa. Nakhu phela sesilethelwa abaculi kwabona nabo abazincengelayo ngokuthi betuse inhlangano ephethe. Siphiwe ukudla kosuku kanye nezinkulumo zokukhohlisa thina bantukazana. Ngapha-ke batamuza amathenda nemindeni yabo kanye nezihlobo zabo. Thina-ke esisemazingeni aphansi siyini?
Uma kukhulunywa ngamathuba omsebenzi kushiwo lawa okugqoka umbala osawolintshi. Ipiki madoda limi ngenhla kithina, ayikho njalo nemali eholwayo. Masiye ezinganeni zabo zithola izikhundla eziphezulu ziphethe imisebenzi ephambili. Ngibuza ukuthi kanti izngane zabaholi zimasha nini ziphathe izingqwembe njengezingane zethu? Zibonakala nini nazo zithi “hhayi hhayi, hhayi hhayi!”
Kufanele phela kube ngezethu ngoba thina ziyizinto ezingelutho. Kunini lapho khona ozwa kuthiwa uma kunerali yeqembu lepolitiki, kuthiwe nansi ingane kamholi othize? Akulula phela ngoba akumele ingane yomholi ishiswe yilanga ijuluke futhi ikhathale. Yona ingane yomholi kunezicathalala zikayise noma unina ezimfukuzelayo.
Ezethu thina bafokazana zithola imisebenzi yama avaloni awolintshi. Eyesikhulu sami-ke yona ifanelwe yisihlalo esijikayo emahhovisi. Ezethu kumele zilayishwe ngamabhasi nangezimoto zihamba zikhankasa, zixabana nabantu ngoba kumele kuphakanyiswe igama lomholi, okuzothi ekugcineni yena nezingane zakhe zibe nekusasa eliqhakazile.
We bantu esisemazingeni aphansi? Sivumelani ukuthi kube zingane zethu ezilayishwa emabhasini ziyokhankasa? Sivumelani kube zingane zethu okumele ziyosekelana nomholi uma esolwa ngenkohlakalo? Kanti leyo nkohlakalo usuka eyidla nathi yini noma nomndeni wakhe?
Kunganjani umholi esekelwe ngumndeni wakhe kanye nalabo akleza nabo, okungabangani bakhe? Ezethu kumele njalo zihamba zithukana nabantu bakwamanye amaqembu, njalo ngokuhlohlwa yizo izikhulu kube ezazo zifukanyelwe kahle. Liphi iqiniso-ke lapho ngezingane zethu? Yini-ke uma sekwabiwa imisebenzi ezethu zinikwe owamapiki? Zikhona yini izingane zabaholi ezingasebenzi? Cha, azikho.
Musa ukukhohliseka uthi azikho kwaphela zisazanyelwa amathuba. Kwesinye isikhathi kusashaywa ididisa uzoyibona ungasayiboni isigxunyekwe ndawo ndawo. Ikhona yini ingane yomholi egqoma ipiki njengezethu? Mina bengingakayiboni ngisho nakancane. Uma kukhulunywa ngemisebenzi njalo kushiwo itoho lezinyanga eziyisithupha bese-ke uhulumeni ehamba ememezela.
Engikushoyo ukuthi bazali laba bantu bepolitiki masingavumi ukuthi kuthathwe ezethu izingane zihambe ziyolwela abaholi ukuze baqhubeke bephile kahle nemindeni yabo, ekubeni thina bantukazana sidla imbuya ngothi. Nani ngokunjalo zingane zethu musani ukuvuma nilayishwe ngezimoto nihambe niyolwa izimpi zabaholi, ekubeni ekugcineni ngeke nizuze lutho ngaphandle kokunikwa ukudla neziphuzo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here