Ithemba ngokubambisana ukudala imisebenzi KwaZulu-Natal

0
608

NQOBILE CELE
IBHANGE Ithala, uMnyango wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha nezeMvelo KwaZulu-Natal ophethwe uMphathiswa uMnu Sihle Zikalala nephephandaba iBusiness Day babuyise ithemba lokusebenzisana phakathi kukahulumeni nosomabhizinisi nokubonisana ngezindlela zokwenza lokhu.
Lokhu kwenzeke ngoLwesibili esidlweni sasekuseni ebesiseLangeni Hotel, eThekwini.
Lapha uMphathiswa uZikalala uthe izinhlelo zeThala, okuyilona kuphela ibhange elibolekisa ngemali kubantu basemakhaya, zeseka umkhankaso woguquko lwezomnotho olunqala nokuthuthukiswa kwabantu abamnyama.
“Asilwe nezinto ezisibuyisela emuva ezifana nobugebengu kuhulumeni noma emabhizinisini azimele sisebenzele ukukhulisa umnotho futhi ufinyelele kubo bonke abantu,” kusho uMphathiswa uZikalala.
Ugcizelele ukubaluleka kosomabhizinisi abancane ekudalweni kwamathuba emisebenzi. “Kubalulekile ukweseka osomabhizinisi abancane kanti lokhu kudinga ukusebenzisana phakathi kukahulumeni nosomabhizinisi abazimele futhi kudinga ukuvuleleka kwemibono. Ngakho-ke ukusebenzisana okufana nalokhu kubalulekile,” kusho yena.
Uncome igalelo leThala, ikakhulukazi ekwesekeni amabhizinisi abesifazane, intsha nemiphilandawonye.
Uthe ubufakazi balokhu ukuthi ngo-2016 ibalelwa ku-367 imiphilandawonye namabhizinisi amancane abolekwe imali yileli bhange, kwadaleka imisebenzi ewu-2 396 KwaZulu-Natal. Uthe Ithala likhiphe imali ebalelwa ku-R120 million liboleka osomabhizinisi abasafufusa nemiphilandawonye.
Uveze ukuthi leli bange lisebenzisane noMnyango wezeMfundo ukweseka ngezimali imiphilandawonye yabesifazane namabhizinisi amancane abebethole imisebenzi emnyangweni yokuhlinzeka abafundi ngokudla.
Ubalule nokuthi leli bhange lisize umphilandawonye waseMthonjaneni wakwazi ukuthenga amabhasi awu-12 okuzokwelekelela ukuthuthukisa ezokuthutha kule ndawo.
Ngo-2014 lisize abaseShowe ngo-R14 million. UMphathiswa uthe Ithala aligcinanga lapho njengoba izakhamizi eziwu-300 zase-Groutville sezikwazi ukuziphilisa ngamaprojekthi ngosizo lwaleli bhange.
Isikhulu seThala, uMnu Themba Mathe, sithe leli bhange njengengxenye kahulumeni kuwumsebenzi walo ukuqhuba izinhlelo zokushintsha umnotho. Uthe basebenza kakhulu nabantu abangenalutho babanike imali baphinde babacathulise ekukhuliseni amabhizinisi abo.
“Kuba mnandi uma kukhulunywa ngoguquko lwezomnotho olunqala sikhulume ndawonye njengoba kukhona abangakaluqondi,” kubeka uMnu Mathe.
Ezinye izihambeli ebezikhona kubalwa uMnu Sandile Zungu weZungu Investment Company, isikhulu se-Verigreen uMnu Mike Maziyaoyi, osomabhizinisi nezisebenzi zikahulumeni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here