Isonto lamashumi amabili nanhlanu lenkathi yoNyaka

0
311

Isonto lamashumi amabili nanhlanu lenkathi yoNyaka A

Isifundo sokuqala Isaya 55: 6-9
Imicabango yami akusiyo eyenu.
Funisisani iNkosi isenokufunyanwa, ibizeni iseseduze. Isoni masishiye indlela yaso, nongalungile ayeke amacebo akhe, abuye enkosini khona iyomhawukela. Yebo abuyele kuNkulunkulu wethu, ngokuba unomusa omkhulu, uyathethelela. Imicabango yami akusiyo eyenu, nezindlela zami akusizo ezenu, kusho iNkosi. Njengoba izulu liphakeme phezulu komhlaba, kanjalo izindlela zami ziphakeme phezu kwezenu, nemicabango yami phezu kweyenu.
Nalo-ke izwi leNkosi
Isihlabelelo sokuphendula Hl. 144
Isiphendulo: INkosi iseduze nabo bonke abakhala kuyo.
Ngokubabaza, Nkosi ngezinsuku zonke, ngidumise igama lakho kuze kube phakade. INkosi inkulu, iyabongeka kakhulu, nobukhulu bayo abuqondakali. (INkosi…)
INkosi imnene, inesihe, ayinanhliziyo encane, inomusa omukhulu. Inhle iNkosi kubo bonke, ihawukela konke akwenziwa yiyo. (Inkosi….)
INkosi ilungile ezindleleni zayo zonke, inomusa ekwenzeni kwayo konke. INkosi iseduze nabo bonke abakhala kuyo, abakhala kuyo ngezinhliziyo eziqotho. (Inkosi….)

Isifundo Sesibili Filiphi 1:20c-24, 27a
Kimi ukuphila kunguKristo
Bazalwane, uKristo uyakudunyiswa ngomzimba wami, noma kungokuphila noma kungokufa. Lokhu phela kimi ukuphila kunguKristo, nokufa kuyinzuzo. Kuthi-ke uma nginokuphila emzimbeni kunginika ithuba lokuveza izithelo zomsebenzi wami – pho, angazi-ke ukuthi ngizokhethani. Ngidonswa nxa zombili: nginxanele ukumuka ngihlale noKristo – lokhu bekukuhle kakhulu – kepha ukuhlala emzimbeni kuswelekile ngenxa yenu. Bazalwane sengathi ningahamba ngempela ngokufanele iVangeli likaKristo.
Nalo-ke izwi leNkosi
Alleluya Cf. Izenzo 16:14b
Alleluya, Alleluya! Nkosi, ake uvule inhliziyo zethu ukuze silalalele Amazwi eNdodana yaKho Alleluya!
IVangeli Mt. 20:1-16a
Iso lakho libi ngokuba mina nginomusa na?
Kuleyo nkathi uJesu wakhuluma ngalesi silinganiso kubafundi bakhe wathi: “Umbuso wezulu ufana nomnumzane owaphuma ekuseni kakhulu, waya kuqasha izisebenzi zokusebenza esivineni sakhe. Kwathi ukuba avumelane nezisebenzi ngodenare ngosuku, wazithumela esivineni sakhe. Wathi ukuba aphume ngehora lesithathu, wabona abanye bemi endaweni yokuthengelana, bengenzi lutho. Wayesethi kubo: ‘Hambani nani niye esivineni sami ngiyoninika okufaneleyo,’ base beya khona.
Wabuye waphuma sengathi ngehora lesithupha nangelethoba enza kanjalo. Wayesephuma sengathi ngehora lomuvo, wafumana abanye bezimele nje wathi kubo: ‘nimeleni lapha ilanga lonke ningasebenzi lutho na?’ Bathi kuye: ‘yingoba kamukho osiqashileyo.’ Wayesethi kubo: ‘Hambani nani niye esivineni sami.’ Kwathi kusihlwa umnini sivine wathi enduneni yakhe: ‘biza izisebenzi uziholele umvuzo wazo, uqale ngezokugcina uze ugcine ngezokuqala.’ Zathi ukuba zize ezifike ngehora lomuva, yileso naleso sathola udenare. Zeza-ke nezokuqala zithi zizohola okungaphezulu kepha nazo zahola yileso naleso udenare. Ngokuhola kwazo zakhononda kumnumzane, zathi: ‘laba abokugcina basebenze ihora lalinye nje kanti ubalinganisa nathi, esithwale ubunzima bosuku nokushisa kwelanga.’ Yena-ke waphendula omunye phakathi kwabo wathi: ‘Mngane, angikoni, angithi uvumelene nami ngodenare na? Thatha okwakho; uhambe. Mina-ke ngithanda ukumnika nalo wokugcina njengawe kanti-ke angivunyelwe yini ukwenza ngezinto zami engikuthandayo na? Kumbe iso lakho libi ngokuba mina nginomusa na?’ Kanjalo-ke abokugcina bayakuba abokuqala, nabokuqala babe abokugcina.”
Nalo-ke iVangeli leNkosi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here