Bakhethe ukubambisana namakhosi ekudaleni imisebenzi

0
1204

CEBO BUTHELEZI

ABAHOLI bendabuko eZululand bakhala ngokubukelwa phansi omasipala abafuna ukuphatha ekubeni bephethwe.
Lokhu kuvele ngesikhathi amakhosi ehlangane ne-UluMa (Ulundi Mahlabathini) Entrepreneurship and Community Empowerment, inhlangano yabesifazane abane abahlose ngayo ukuthuthukisa indawo yasoLundi namaphethelo, ngoMgqibelo ehholo lomphakathi wendawo lapho le nhlangano ibiyozethula kubo ngokusemthethweni nokubacacisela ngezinhlelo nezinhloso zayo.
Ibambabukhosi bakwaButhelezi, uMnuz Josias Mtshali, lithe umkhandlu wesizwe sakwaButhelezi uluthathele phezulu uhlelo lwe-UluMa olubathinte kakhulu bewumkhandlu.
Lithe lolu hlelo lukhombise intshisekelo yokuphucula izimpilo zabantu basemiphakathini abayibhekile njengamakhosi.
“Sizibona sidelelekile ebukhosini sidelelwa omasipala abangabazi nokuthi buyini ubukhosi. Ngibona singcono isikhathi sakudala ngoba amabhunu ayebazisa ubukhosi futhi ebuhlonipha. Bayakhohlwa laba (amakhansela) ukuthi basezikhundleni nje kungenxa yethu kanye nemiphakathi sibavotela ukuthi beyophucula izimpilo zabantu, kodwa bathi bengangena ubone ngendoda isinamakhanda amabili kodwa imiphumela emihle ayibonwa nangalukhalo, bazicebisa bona. Siyalweseka kakhulu lolu hlelo oluze nalezi zintokazi futhi siyethemba kuzoba nomehluko Ondini,” kubeka uMnu Mtshali.
Enye inhloso yokusungulwa kwe-UluMa ukudala amathuba emisebenzi. Isungulwe uNkk Lindiwe Madonsela ongusihlalo, uSmangazo Buthelezi ongunobhala, uSthandiwe Zulu umgcinimafa noSamukelisiwe Mthembu ongumxhumanisi abaqhamuke nombono wokuthi bazisondelanise namakhosi angabaphathi bomhlaba. Ubudlelwano obuhle phakathi kwale nhlangano namakhosi bubonakale ngoMgqibelo njengoba ebephume ngobuningi ukuyothamela umhlangano abemenywe kuwona. I-UluMa ayigcini Olundi kuphela kodwa izosabalala isifundazwe sonke saKwaZulu-Natal njengoba kunezingxoxo namakhosi aseNquthu nezinye izindawo.
UNkk Madonsela uthe: “Buningi ubuhle namagugu asendaweni yasoLundi kanye namathuba angadaleka, inqobo nje uma abantu bengavuka bazithathe. Sihambile sehla senyuka siyofuna abatshalizimali nozakwethu esisungule nabo le nhlangano.”
Ubonge amakhosi abamukele ngezandla ezimhlophe uma beyokhala kuwo becela umhlaba wokwakha izindawo ezizodala amathuba emisebenzi amaningi.
Osomabhizini abaziwayo kuleli okubalwa uMnu Thando Nkutha, umeluleki ohlonishwa umhlaba wonke, uMnu Billy Selekane noMengameli weSouth Coast Chamber of Commerce and Industry, uDkt Christopher Munns, bebeyingxenye yalo mhlangano futhi bazophinde betshale izimali ezishisiwe ohlelweni oluzoqala kungekudala.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here