Kungani iZayoni ‘zihloma’ ngezikhali?

0
406

CISHE baningi abantu abaye bazibuze baziphendule bangayitholi impendulo yokuthi ngezani lezi ‘zinduku’ eziphathwa iZayoni ezinkonzweni. Abanye uma bezintelela baze bathi amadoda aseZayoni angamavaka ngoba akhonza uNkulunkulu ehlomile.
UmAfrika wenze ucwaningo olufushane ngale nqubo yaleli bandla. UmAfrika ukhulume noMfu Vusi Ntanzi ongomunye wabaholi bebandla elidala laseZayoni, i-Ethiopian Holy Baptist Church (EHBCI), futhi owake wakhonza kwaNkonyane okuyibandla elidala kunawo wonke aseZayoni. UMfu Ntanzi owazalelwa khona eZayoni, uthe izikhali zeZayoni ziyintonga yamandla esetshenziswa ngokucophelela futhi okungafanele iphathwe budedengu. Uthe izikhali ziyahlonishwa kakhulu ngoba ziyikhambi elikwazi ukunqoba imimoya emibi.
Echaza uthe: “Umuntu oyiSayoni umbona ngokuthi ahlome ngezinto ezimbili okuyizona ezimqoka kakhulu kuyena. Okokuqala ahloma ngakho yibhayibheli lakhe bese kulandela sona isikhali sakhe esikwazi ukumvikela ezintweni ezimbi.”
Eqhubeka, uthe ziyizinhlobo ezahlukene, ubalule isikhali eside, esifishane, esimbaxambili, esigwegwile kanye nesethusi. Ugcizelele kakhulu ukuthi zonke zenza umsebenzi ofanayo futhi umuntu ungcwatshwa nazo uma kwenzeka edlula emhlabeni ngaphandle kwesethusi ngoba sona sisuke sisengakhulekelwa amandla aso adlulele komunye olandelayo.
“Isikhali sethusi imvamisa siphathwa umuntu ongumholi webandla. Ngakho ke uma ehamba naso lokho kusho ukuthi kuphela konke. Kanti uma esishiya singasetshenziswa yilowo oyolandela ngemuva kwakhe,” usho kanje.
Ukhulume nangokuhlonywa kwazo okwenziwa njalo ngaphambi kokuba kuqale inkonzo. Uthe ngalokhu kusuke kuhlolwa ukuthi ngabe zisenawo yini amandla. Uma kwenzeka kutholakala ukuthi kukhona okungasahambi kahle kwezinye zazo uthe kuye kuphoqe ukuba abanikazi bazo bathole ezinye.
UMphostoli Mduduzi Mashiyana, owakhulela eZayoni ongumholi weHouse of Sacrifes International Church, uthe kusukela emandulo kwabe kuyinqubomgomo yeZayoni ukuthi izikhali zinikezelwa kumalungu agcwele ebandla. Nakhona uthe kwakuqinisekiswa ukuthi zinikezwa umzalwane odlule ezigabeni ezintathu – okuwukuphenduka, ukubhabhadiswa nokugqokiswa ingubo emhlophe.
Uthe izikhali zeZayoni zinamandla ayisimangaliso, ikakhulukazi emandulo. Uthe namanje ziyabasebenzela labo abakholelwa kuzona.
“Umsebenzi omunye omkhulu wezikhali ukukhulekela abantu abagulayo basinde. Izikhali zisetshenziswa kakhulu uma kukhona umuntu ogulela ukufa, lowo muntu akabe esathintwa ngezandla kodwa kuphakanyiswa izikhali phezu kwekhanda lakhe. Ngokwenza njalo uyasinda,” usho kanje.
U-Archbishop Thamsanqa Shangase, ongumholi woKuphila in Zion Churh, uthe emandulo isikhali sasingathengwa kodwa sasikhiwa ehlathini amadoda asenokhakhayi oluqinile ekukholweni. Uthe okunye ngazo ukuthi ziyacebana. “Angazi noma kusenzeka yini manje kodwa isikhali sasivele siphuke uma siphethwe umzalwane owenza okunye okuphambene nokulotshwe ebhayibhelini,” uphethe kanje.

INNOCENT NDOSI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here