Bazinikele ekusizeni amantombazane afeze amaphupho awo

0
293

ZIKHOLWA ukuthi zahlanganiswa uNkulunkulu ukusiza izingane zamantombazane ezixakekile izintokazi ezimbili zaseThekwini esezisungule inhlangano ebizwa nge-We Them Girls.
UKelly Msomi (30) wase-New Germany noPearl Gumede (28) wase-Avoca Hills sebengene emkhankasweni wokuhambela izikole basize abafundi ikakhulukazi abanezingqinamba ezahlukene.
Lolu bizo lubaphoqe ukuba bashiye phansi emsebenzini abebeqashwe kuwo ukuze bezogxila enhlanganweni yabo abayiqale ngo-Ephreli wonyaka odlule emuva kokuhlangana endaweni abebesebenza kuyo.
Njengamanje lezi zintokazi zisebenzisana nezikole zaseThekwini iBonella Secondary noHlange High School eNanda lapho zifundisa abafundi ngendlela yokuziphatha nokubalekelela ngezidingo zabo.
Lezi zintokazi zithi zazifunda ndawonye esikoleni kodwa zingajwayelene okuthe uma seziphinda zihlanganiswa umsebenzi zabe seziqhamuka nomqondo wokuvula inhlangano ezosiza intsha yesifazane.
“Besingajwayelene esikoleni futhi kungekho okusihlanganisayo kodwa kuthe uma sesiphinda sihlangana lapho besiqashwe khona sathi uma sixoxa sabona ukuthi sinesifiso esifanayo okuwukusiza izingane zamantombazane nokuthi uNkulunkulu uphinde wasihlanganisa ngenhloso,” kubeka uKelly.
Bathi izingane abazisizayo bayazigqugquzela ukuthi zingalilahli ithemba noma ngabe izimo eziphuma kuzo zinjani ngoba zingaba yilokho ezifisa ukuba yikho uma zikwazi ukumelana nezingqinamba.
Baveze ukuthi banesifiso sokusebenzisana nazo zonke izikole ngoba bayakuqonda ukuthi izinkinga zabafundi zigcwele nakwezinye izikole. Basiza abafundi kusukela ku-grade 6 kuya ku-matric.
“Siyazi ukuthi kukhona izingane eziya esikoleni zingadlile, zeswele imisubelo uma zisesikhathini nezingubo zokugqoka. Konke lokhu siyabasiza ngakho kuthi abanezinkinga ezidinga abeluleki sibaxhumanise nabo,” kusho uPearl ozokhipha incwadi ekhuluma ngempilo yakhe ngoNovemba nonyaka.
Bathi baze basize ngisho nalabo asebehlala emakhaya agcina izingane ezihlukumezekile ngoba zibakhona izinkinga nakhona.
UPearl uveze ukuthi uthando lokusiza izingane zamantombazane lwamfikela esafunda lapho ayenomngani owayephuma ekhaya elingamile kahle eswele. “Mina ngibe nenhlanhla yokuthi ngizalelwe emndenini obungaswele kodwa ebengikubona kwenzeka kwezinye izingane zamantombazane ezingabanga nenhlanhla efana neyami kungenze ngaba nentshisekelo yokusiza labo abanezinkinga,” kubeka uPearl.
Bathi ngalesi sikhashana esincane besungule inhlangano yabo sebekwazile ukutholela ezinye izingane abazali abazozibheka. Kulo nyaka bahlela ikhempu lapho bezohlanganisa khona amantombazane baxoxisane ngezingqinamba abhekana nazo.
Lezi zintokazi zithi konke lokhu zikwenza ngemali ephuma emaphaketheni azo njengoba ngoLwesihlanu bezivakashele Ohlange High School ziyopha abafundi izinto zokugqoka.
Zinxusa abafisa ukubalekelela ukufeza iphupho lazo ukuba baxhumane nazo ngo-facebook othi: We Them Girls noma ngenombolo ethi: 071 846 5929.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here