0
603

UPHONSELE inselelo amaKristu uMbhishobhi Nkosinathi Ndwandwe ebuza ukuthi kwenzeka kanjani iNingizimu Afrika ikhungathwe yizinkinga eziphambene nokholo ekubeni amaKristu kuyiwo amaningi ezweni.
UMbhishobhi Ndwandwe ungomunye wabasizi bakaMbhishobhi Dino Gabriel eDayosisi yase-Natal yebandla laseSheshi. Ubekhuluma ngesikhathi ethula intshumayelo enkonzweni yoMqiniso nokungeniswa kwabashumayeli abasha epherishini i-St Faith’s elisenkabeni yeTheku ngempelasonto.
“Kuthiwa lapha ezweni lakithi abantu abangamaKristu bangaphezulu kuka-70%, uma kumanikiniki kanje aphi pho la maKristu? Konakelephi?” kubuza uMbhishobhi uNdwandwe.
Esekela inkulumo yakhe, uthe wake wezwa umuntu ethi ukholo lwase-Afrika lufana nomfula obanzi owesabekayo uma uwubuka kodwa okuthi uma usungena kuwo uthole ukuthi amanzi akhona agcina emaqakaleni.
Ephawula ngezigameko zokuchitheka kwegazi, ikakhulu KwaZulu-Natal, uMbhishobhi ufanise lesi simo njengesezwe eligulayo nelidinga insindiso eholwa amaKristu azinikele okholweni. Uthe lolu dlame cishe luwuphawu lokuthi ukuvota kwango-1994 kwakungasho ukuthi sebuphelile ubunzima bodlame lwepolitiki, wakhala ngokuthi kwakumele kube khona inhlambuluko nentethelelo eyenziwa amaKristu ukuze kudanjiswe iminjunju emindenini eyafelwa abathandiweyo bayo.
“Liningi gazi elachitheka ngaphambi kuka-1994, ngaleyo ndlela kasazi noma ukuqubuka kabusha kokubulawa kwabantu kuyizinkomba zokuthi lezo zono azikaze zesuleke ngoba amakholwa awenzanga lutho ukukhulekela ukudlula kwaleli khasi ezimpilweni zabantu kuleli,” usho kanje efakazela isifundo seVangeli kuMathewu 18 evesini elithi: Ngiyaqinisa ngithi kini, konke eniyakukubopha emhlabeni, kuyoboshwa nasezulwini, nakho konke eniyakukhulula emhlabeni kuyokhululwa nasezulwini.
UMbhishobhi uphinde wadonsa abashumayeli, ababizwa ngabefundisi abangagcothiwe, ngokuthi akumele bemukele lolu bizo uma bengenaso isiqiniseko ngaso.
“Anginazi nidonswe yini ukuze nibe lapha, mhlawumbe yimijiva (emihle) le eniyifakile. Uma uNkulunkulu ekuthumile waze wazinikela, lokho akusona isikhundla. Inkonzo akukhona ukwazi incwadi yoMkhuleko yaseSheshi, abantu bangakuzwa ukuthi uthini wena ubafundele incwadi. Le ncwadi iyaphilisa kodwa ukuze kube njalo idinga ukuthi oyiphethe aphile kakhulu,” weluleke kanje engeza ngokuthi wazi inqwaba yabashumayeli okuthi bethola ithuba lokuba se-pulpiti bavele baxoxele ibandla izinganekwane.
UMbhishobhi uqinise abantu abangu-28 kule nkonzo ebisebandleni eliphethwe uMfu Malusi Msimango kanti kungeniswe abefundisi abangagcotshiwe abathathu.

SITHABISO ZUNGU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here