‘Yibani abafundi bakaKristo abaqotho’

0
819

UCARDINAL Wilfrid Napier (OFM) oyiNhloko yamaRoma aKhatholika eNingizimu-Afrika abuye engamele iSifundabhishobhi saseThekwini wabelane nabazalwane base-St Augustin’s Parish KwaMachibisa, eMgungundlovu ngentshumayelo yokuqala kaPhapha Francis ayethula eMiseni elalingemuva kokugcotshwa kwakhe. Uthe uPhapha wabatshela ukuthi ukuze babe abafundi bakaJesu Kristo abaqotho kumele bamazi obathumileyo. UCardinal Napier ubeshumayela kule pherishi ngeSonto njengoba beyinoMkhosi wokukhumbula u-Agastina oCwebilayo. Ipherishi obekuhlanganelwe kuyona iholwa uFata Thomas Zondi (OMI) ongaphansi kwe-Pietermaritzburg and Vulindlela Deanery ebhekwe uFr Ndabenhle Mncwabe (CMM).
Kuleli Misa kubuye kwabusiswa iHenryville Primary School, okuyisikole esisemagcekeni epherishi okuthiwa sakhiwa abaphristi abangama-Oblates of Merry Immaculate ngo-1932 beholwa uFr Hermann Bold (OMI). Eshumayela uMhlekazi Napier, uthe le ntshumayelo kaPhapha yamkhumbuza abafundi ababili bakaJesu baseJerusalema abaduka endleleni beya e-Emawusi baze baphindela emuva ngakho ukulahla umyalelo waloyo owayebathumileyo. “UJesu ebona ukuthi naba abantu bakhe bayaduka weza wangena phakathi kwabo wahamba nabo. Ungena phakathi kwabo nje yingoba ufuna ukuthola kahle ukuthi yini ngempela le ebaphambukise endleleni.
UJesu wabatshela ukuthi uma kwenzeka bephelelwa amandla okuhamba endleleni yokholo abalalela izwi likaNkulunkulu bezwe ukuthi lithini kubona,” usho kanje. UMhlekazi uphethe intshumayelo yakhe ngokuyala othisha nabafundi abangamalungu ebandla ukuthi babuqinise ubuKhatholika obukubona futhi baqinisekise ukuthi buyaphila. Ukhulekele othisha baseHenryville ebacelela kuNkulunkulu ukwalusa okuhle. UMnu Dominic Moshoeshoe obhekele ezemfundo ebandleni eliKhatholika uyale abafundi ebebelapha kungakhathalekile ukuthi ngabaseHenryville bodwa ukuthi basukume bakhe izwe labo ngoba linye alikho elinye okumele balilungise ngaphandle kweNingizimu Afrika. Uthe ukulakha badinga amandla kaMoya oCwebileyo khona bezobhekana nazo zonke izinselelo abahlangabezana nazo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here