Usefinyelele empumelelweni usomabhizinisi okhiqiza okotshi

0
1191

UKUDLONDLOBALA mawala kwebhizinisi lokudayisa izingulube likasomabhizinisi osemncane waseMbumbulu, uMnu Sandile Mthethwa (35), sekuholele ekutheni uMphathiswa wezoLimo nokuThuthukiswa kweziNdawo zaseMakhaya KwaZulu Natal, uMnu Themba Mthembu, aphonsele inselelo amalungu omphakathi wakule ndawo ukuba uzibuyise emasisweni usebenzise umhlabathi ukuziphilisa. UMphathiswa uMthembu ubekhuluma nabalimi abasafufusa abehlangene nabo ngemuva kokuba esebone inqubekela phambili ebhizinisini likaMnu Mthethwa eliseMadundube owaliqala ngokubambisana nomkakhe, uNkk Nozipho Mthethwa, obengekho lapha ngenxa yokugula. Ukuhambela kukaMphathiswa uMthembu kule ndawo kuyingxenye yombhidlango woMnyango wakhe wokuhambela wonke amabhizinisi asekelwa yiwona ngesikhathi esungulwa. Ngemuva kokubona ukukhula kwebhizinisi likaMnu Mthethwa, uhlabeke umxhwele kangangoba uthe akubonile ubengakulindele. Uthe: “Kuyakhuthaza kakhulu lokhu esikubona namhlanje. Uma kunganda osomabhizinisi abancane abayaziyo into abayifunayo nginesiqiniseko sokuthi ezolimo zingaba neqhaza ekwakhekeni kwamathuba omsebenzi kulesi sifundazwe. Sifisa ukubona sanda isibalo sosomabhizinisi abakhulayo kwezolimo.”

Esekhuluma nabalimi uthe: “Lokhu enikubonayo kuMnu Mthethwa ningacabangi ukuthi kuwumlingo. Empeleni kungukusebenza kwakhe ngokuzikhandla. Ukusebenza kahle kukaNyambose kungenza ngikubone kubalulekile kakhulu ukuthi nani nginiphonsele inselelo yokuthi nibuyise indlela endala nisebenzise umhlabathi ngendlela ezoniphilisa.” Ucacisele abalimi ukuthi uNyambose uxhaso owaluthola kwakungesikho ukuthi ucilo umane wazishaya endukwini, kodwa kwaba ukukhombisa kwakhe intshisekelo athe kwabenza bahluleka ukumshaya ngesithende uma ecela usizo. Uthe uMnu Mthethwa wahlomula ngaphansi kohlelo lwalo Mnyango olubizwa nge-50/50. Uthe kulo hlelo umlimi uhlangabeza umnyango nganakho ukuze uzokwazi ukufaka igxalaba.UKUDLONDLOBALA mawala kwebhizinisi lokudayisa izingulube likasomabhizinisi osemncane waseMbumbulu, uMnu Sandile Mthethwa (35), sekuholele ekutheni uMphathiswa wezoLimo nokuThuthukiswa kweziNdawo zaseMakhaya KwaZulu Natal, uMnu Themba Mthembu, aphonsele inselelo amalungu omphakathi wakule ndawo ukuba uzibuyise emasisweni usebenzise umhlabathi ukuziphilisa. UMphathiswa uMthembu ubekhuluma nabalimi abasafufusa abehlangene nabo ngemuva kokuba esebone inqubekela phambili ebhizinisini likaMnu Mthethwa eliseMadundube owaliqala ngokubambisana nomkakhe, uNkk Nozipho Mthethwa, obengekho lapha ngenxa yokugula. Ukuhambela kukaMphathiswa uMthembu kule ndawo kuyingxenye yombhidlango woMnyango wakhe wokuhambela wonke amabhizinisi asekelwa yiwona ngesikhathi esungulwa. Ngemuva kokubona ukukhula kwebhizinisi likaMnu Mthethwa, uhlabeke umxhwele kangangoba uthe akubonile ubengakulindele. Uthe: “Kuyakhuthaza kakhulu lokhu esikubona namhlanje. Uma kunganda osomabhizinisi abancane abayaziyo into abayifunayo nginesiqiniseko sokuthi ezolimo zingaba neqhaza ekwakhekeni kwamathuba omsebenzi kulesi sifundazwe. Sifisa ukubona sanda isibalo sosomabhizinisi abakhulayo kwezolimo.” Esekhuluma nabalimi uthe: “Lokhu enikubonayo kuMnu Mthethwa ningacabangi ukuthi kuwumlingo. Empeleni kungukusebenza kwakhe ngokuzikhandla. Ukusebenza kahle kukaNyambose kungenza ngikubone kubalulekile kakhulu ukuthi nani nginiphonsele inselelo yokuthi nibuyise indlela endala nisebenzise umhlabathi ngendlela ezoniphilisa.” Ucacisele abalimi ukuthi uNyambose uxhaso owaluthola kwakungesikho ukuthi ucilo umane wazishaya endukwini, kodwa kwaba ukukhombisa kwakhe intshisekelo athe kwabenza bahluleka ukumshaya ngesithende uma ecela usizo. Uthe uMnu Mthethwa wahlomula ngaphansi kohlelo lwalo Mnyango olubizwa nge-50/50. Uthe kulo hlelo umlimi uhlangabeza umnyango nganakho ukuze uzokwazi ukufaka igxalaba.
UMnu Mthethwa ubonge ukwesekwa okukhulu athe wakuthola kulo Mnyango eminyakeni emibili eyedlule athe kwamfukula kakhulu. Uthe ngaphambi kokuba yena nomkakhe bangene kulolu hlobo lwebhizinisi aluchaza njengolungajwayelekile kubantu abasha, kwabathatha iminyaka emithathu benza ucwaningo olunzulu ngalo. Uthe okunye okwabenza baba nobuhlakani obuphindiwe kuleli bhizinisi ukuthi bahamba bayothekela ulwazi kwelinye lamakolishi aqeqeshela ukufuywa kwezingulube, iBayns Field Training Academy. Wayenza izifundo i-Pig Husbundry ezinikezela ngolwazi olujulile mayelana nezingulube. Ukuphumelela kwaleli bhizinisi ukuchaze njengokunyelwa yinyoni esandleni njengoba ethe ngenyanga iyodwa uma besebenze kahle bayayenza inzuzo ka-R200 000. Okwamanje uthe izingulube eziningi bazidayisela isitolo iFreys Abattoir yase-Cato Ridge ngaphambilini babedayisela i-Saler yakwaDukuza. “Kuyinto engiyithakaselayo kakhulu ukuqhuba leli bhizinisi. Okuyikhona engikuthandayo ngalo ukuthi ngenza into engiyithandayo nengiyiqonda kangcono,” usho kanje. Uthe ngesikhathi leli bhizinisi besanda kulisungula ngenyanga eyodwa babenza inzuzo ewu-R100 000. Ibhizinisi likaNyambose ulethe elokuthi yi-House of Pork.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here