Amazwe eBRICS angumgogodla omqoka wokuhwebelana kwamazwe omhlaba

0
1202

ENYE yezigameko ezibalulekile ezenzeke emhlabeni kwezohwebo kuleli sonto yingqungquthela yenhlangano yamazwe amahlanu eyaziwa njengeBRICS. La mazwe ahlanganisa iBrazil, Russia, India, China ne-South Africa. Leli qoqo lamazwe lakheka ngemuva kokwethulwa kombhalo ngonyaka ka-2001, yilowo owayenguSihlalo webhange lezimali elaziwa nge-Goldman Sachs Asset Management u-Jim O’Neil. Embhalweni owawunesihloko esithi “Building Better Economic BRICs”, oka-O’Neil waqagula ukuthi isimo samandla omnotho sasizoshintsha sigcine siholele ekudlondlobaleni kwamandla amazwe amane – iBrazil, Russia, India neChina. Nembala agcina ehlangene la mazwe amane okokuqala ngo-2006 aqala izingxoxo. Ngo-2009 inhlangano ye-BRIC yadaleka. Lokhu kwalandelwa ukumenywa kweNingizimu Afrika ngo-2010 ukuthi ibe yingxenye yaleli qoqo elagcina laziwa nge-BRICS. Izibalo zikhomba ukuthi bangu-3.6 billion abantu abavela kula mazwe eqoqo le-BRICS. Lesi sibalo sisho amaphesenti angamashumi amane (40%) abantu abakhele amazwe omhlaba jikelele baqhamuka kula mazwe amahlanu. Kuzokhumbuleka ukuthi izwe laseNdiya nelase-China anabantu abangaphezu kwesigidi izwe ngalinye. Kuphindwe kuvele ukuthi umnotho wala mazwe uma uhlanganiswa ubalelwa ku-US$ 32 trillion. Lokhu kusho u-30% womnotho wamazwe omhlaba. Ingxenye eyodwa kokuthathu yemikhiqizo yezimboni yamazwe omhlaba ikhiqizwa kula mazwe. Ukubaluleka kwalezi zibalo kusho ukuguquka kwesimo samandla ezomnotho nokuhwebelana. Izwe laseChina lilele isibili ngobukhulu bomnotho emhlabeni, lilandela iMelika. Kuqagulwa ukuthi iChina izobe isihamba phambili ngobukhulu bomnotho emhlabeni ngo-2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here