Siya ngokushintsha isithombe ngobizo lobufundisi

0
790

NDOSI PHAMBILINI bekuyinto eyivelakancane ukubona umuntu wesifazane enguMfundisi ehola ibandla okanye esesikhundleni esimqoka enhlanganweni yezenkolo. Lokhu kwakuhambisana nosiko oludala lokuthi ugcobo lubekelwe abesilisa njengoba nabapristi basendulo kwakungamadoda. Yize le nqubo isaqhubeka kwamaningi amahlelo kuleli nakwamanye amazwe, lukhulu uguquko oselwenzekile kule minyaka embalwa edlule. Leli phephandaba likuqaphele kakhulu ukuthi iningi lamabandla belihambisana nesimo sezwe ngenyanga edlule kaNcwaba kugujwa inyanga yabantu besifazane. Sixoxisane nabambalwa besifazane abangabefundisi, ikakhulukazi labo abangabaholi bamabandla ukuzwa ukuthi ukwamukeleka kwalolu shintsho lobulili kuza kanjani emiphakathini abakuyo nasemindenini.

UMfu Bongekile Buthelezi, ongumholi we-New Life Church Ministries yaseMlazi, uthi uqale ukuba uMfundisi ngo-2010. Uthe ziningi kakhulu izinselelo abefundisi besifazane ababhekana nazo emsebenzini abawenzayo. Ukhale kakhulu ngakubiza ngenkoleloze esabusa imiqondo yabantu abaningi yokuthi umuntu wesilisa kuphela ofanelwe ukuma phambi kwebandla. “Ngikholwa ukuthi mkhulu kakhulu umsebenzi okusamele wenziwe ukuze abantu bekuqonde ukuthi nabantu besifazane sebengabefundisi. Okukhulu kunakho konke nabo abesifazane uNkulunkulu uyababiza. “Akusibona abantu besilisa kuphela abafikelwa ubizo lobufundisi. Uma kungalungiseka lokho abantu besifazane abangabefundisi bangakwazi ukuqhuba umsebenzi kaNkulunkulu ngokukhululeka,” usho kanje.

UMfu Thandiwe Mdlangathi we-Ethiopian Church eseketheni yasoPhongolo ukhale ngokuthi abefundisi besilisa bayabayekelela kakhulu abesifazane, wathi ngaleyo ndlela kugcina sekudaleka igebe okanye uqhekeko phakathi kwabefundisi besifazane nabesilisa. Uthe ngokomthetho abefundisi besilisa bafanelwe ukuhola abesifazane babakhombise indlela futhi babacathulise baze baqine ukhakhayi emsebenzini wokuhola ibandla. Ukhale esifanayo njengoba ethe abantu abaningi bakuchaza njengento eyimbudane ukuthi uNkulunkulu angabiza umuntu wesifazane bekhona abesilisa. “Kubantu abaningi kusenzima kakhulu ukwamukela abefundisi abangewona amadoda. Lokhu kungenzeka ukuthi kubangelwa ukuthi sebajwayela ukuholwa amadoda.

Nokho sekuyisikhathi sokuba abantu abaningi abakholwayo bakwamukele ukuthi uNkulunkulu uyambiza nomuntu wesifazane.” Unezelele ngokuthi ukwehluka kwezinkolelo kanye namasiko abantu abakholelwa kuwona kudala ukungamukeleki kwabefundisi bobunye ubulili ngaphandle kwabesilisa. “Kunabantu abazi ukuthi umuntu wesifazane akafanelwe ukuma phambi kwendoda. Abanye bazi ukuthi owesifazane ngeke amkhulekela owesilisa. “Konke lokho kudala ukungamukeleki kahle kwabefundisi besifazane ebandleni nasemphakathini,” uphethe kanje uMfu Mdlangathi. UMfu Nomusa Xaba we-Uniting Reformed Church of Southern Africa ubalise ngokungalingani kobulili njengento abantu abayazisa kakhulu. Uthe uke azibuze aziphendule ukuthi kungani ubilili abantu
bebuqhakambisa ngaphezulu kobizo. Uthe uma emandulo babekhona abesifazane ababenza imisebenzi emihle njengo-Deborah, Ruth no-Ester okukhulunywa kakhulu ngabo encwadini eNgcwele lokhu kuwubufakazi bokuthi namanje abesifazane kukhona abangakwenza embusweni kaNkulunkulu. “Mina ngazi ukuthi sonke siyalingana ebusweni bukaNkulunkulu. Futhi okukhulu kunakho konke naye uNkulunkulu usithanda ngokulinganayo,” usho kanje. UMfu NI Mhlongo, ongumholi weChristian Assemblies futhi ongumholi wombutho womama baseMlazi, uthe yize omama abangabefundisi bengakamuleki kahle kodwa inkulu indima asebeyiklamile ngaphakathi ebandleni likaNkulunkulu nasemphakathini jikelele. Ngalokhu, ukholwa ukuthi izinguquko ezenzekayo ebuholini bamabandla ziya ngokwamukeleka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here