Ezolimo zingumgogodla wokuqeda ubuhlwempu nendlala kuleli

0
634

CISHE esontweni eledlule inhlangano ehlanganisa izibalo eNingizimu Afrika (Statistics SA) yethule izibalo ezikhomba ukwenyuka kwezinga kwabantu abahlwempu ezweni lethu. Ngokwalezi zibalo, ilinganiselwa ngaphezu kwezigidi eziyishumi nantathu (13 million) imizi ehlwempu kuleli. Yize iningi labahlaziyi noma ongoti bekhombise ukwethuswa yilezi zibalo, mina azingethusanga neze. Njengomuntu okhulele endaweni yasemakhaya ngikholelwa ukuthi lezi zibalo ziveza isithombe esaziwa yiningi labantu abahlala kulezi zindawo kanye nasemalokishini. Ngeshwa iningi labantu abahlwempu eNingizimu Afrika kusalokhu kungabantu abampisholo. Yingakho sithanda, noma singathandi, asikwazi ukugwema ukubaluleka kokuguqulwa kwesimo somnotho ngesivinini (Radical Economic Transformation – RET).
Esinye sezihloko ezingagqanyiswa uma kukhulunywa ngesihloko sokuguqulwa kwesimo somnotho ngesivinini, ukubaluleka komkhakha wezolimo ekutakuleni abantu abaningi bezwe lethu ebubheni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here